Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 80/2001 privind limitarea emisiilor în aer de poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari Număr celex: 32001L0080

În vigoare de la 27.11.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2001/80/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 23 octombrie 2001
privind limitarea emisiilor în aer de poluanţi provenind de la
instalaţii de ardere de dimensiuni mari

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din Tratat3, având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 2 august 2001,

întrucât:

(1) Directiva 88/609/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1988 privind limitarea emisiilor în aer de poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari4 a contribuit la reducerea şi controlul emisiilor în atmosferă provenind de la instalaţiile de ardere de dimensiuni mari. Directiva ar trebui reformulată din considerente ce ţin de claritate.

(2) Cel de-al cincilea Program de acţiune privind mediul5 stabileşte următoarele obiective: cantităţile şi nivelurile critice de anumiţi poluanţi acidifianţi, cum ar fi dioxidul de sulf (SO2) şi oxizii de azot (NOx), nu trebuie să fie depăşite niciodată, iar, în ceea ce priveşte calitatea aerului, toţi indivizii trebuie să fie protejaţi eficient împotriva riscurilor cunoscute pentru sănătate generate de poluarea aerului.

(3) Toate statele membre au semnat Protocolul de la Goteborg din 1 decembrie 1999 la Convenţia din 1979 a Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (CEE-ONU) privind poluarea transfrontalieră a aerului cu consecinţe pe termen lung, în vederea diminuării acidifierii, a eutropizării şi a concentraţiei de ozon la nivelul solului, care include inter alia angajamentul de a reduce emisiile de dioxid de sulf şi de oxizi de azot.

(4) Comisia a publicat o comunicare privind strategia comunitară de combatere a acidifierii, în care s-a arătat că revizuirea Directivei 88/609/CEE este parte integrantă a acestei strategii, având ca scop pe termen lung reducerea emisiilor de dioxid de sulf şi de oxizi de azot suficient de mult pentru ca depunerile şi concentraţiile lor să coboare la nivele sub cantităţile şi nivelele critice.

(5) În conformitate cu principiul subsidiarităţii, aşa cum este enunţat în articolul 5 din tratat, obiectivul care prevede reducerea emisiilor de substanţe acidifiante de la instalaţiile de ardere de dimensiuni mari nu poate fi atins pe deplin de către statele membre în cazul în care acestea acţionează individual, iar acţiunile lor separate nu oferă garanţii că obiectivul propus va fi îndeplinit; având în vedere necesitatea de a reduce emisiile de substanţe acidifiante pe întreg teritoriul Comunităţii, este mult mai eficient să se întreprindă acţiuni la nivel comunitar.

(6) Instalaţiile de ardere existente de dimensiuni mari au o contribuţie importantă la emisiile de dioxid de sulf şi de oxizi de azot în cadrul Comunităţii, fiind necesar ca aceste emisii să fie reduse. De aceea, trebuie să se adapteze abordarea în funcţie de diferitele caracteristici ale sectorului instalaţiilor de ardere de dimensiuni mari din statele membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...