Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1320/2006 de stabilire a normelor tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului Număr celex: 32006R1320

În vigoare de la 06.09.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1320/2006 AL COMISIEI
din 5 septembrie 2006
de stabilire a normelor tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei şi Slovaciei,

având în vedere Actul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei şi Slovaciei, în special articolul 32 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (Feader)1, în special articolul 92 alineatul (1),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 se aplică de la 1 ianuarie 2007. Cu toate acestea, dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA)2, abrogat de la 1 ianuarie 2007 prin articolul 93 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, continuă să se aplice acţiunilor aprobate de Comisie înainte de 1 ianuarie 2007 în temeiul dispoziţiilor menţionate.

(2) În vederea facilitării tranziţiei de la schema de sprijin existentă în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 la schema de sprijin pentru dezvoltare rurală prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care cuprinde perioada de programare care începe la 1 ianuarie 2007 (denumită în continuare "noua perioadă de programare"), este necesar să se adopte norme tranzitorii pentru evitarea oricăror întârzieri sau dificultăţi la punerea în aplicare a sprijinului pentru dezvoltare rurală în cursul perioadei de tranziţie.

(3) Sprijinul pentru dezvoltare rurală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 reglementează noua perioadă de programare, în timp ce sprijinul pentru dezvoltare rurală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 reglementează perioada de programare care se încheie la 31 decembrie 2006 (denumită în continuare "perioada actuală de programare"). Conform sursei de finanţare în cauză şi conform normelor de gestionare financiară care se aplică în cadrul perioadei actuale de programare, în conformitate cu articolele 35 şi 36 şi cu articolul 47b alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, este necesar să se efectueze o distincţie între, pe de o parte, sprijinul acordat de FEOGA, secţiunea "Garantare", bazat pe alocări nediferenţiate şi pe exerciţiul financiar care se încheie la 15 octombrie 2006 în statele membre ale Comunităţii în componenţa sa de la 30 aprilie 2004 şi, pe de altă parte, orice alt ajutor acordat de FEOGA, secţiunea "Orientare" sau "Garantare", tuturor statelor membre, în conformitate cu articolele de la 29 la 32 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondurile structurale3. În acest din urmă caz, data limită de admisibilitate a cheltuielilor se stabileşte prin deciziile privind aprobarea sprijinului comunitar.

(4) În ceea ce priveşte sprijinul pentru dezvoltare rurală finanţat de FEOGA, secţiunea "Garantare", privind programarea din statele membre ale Comunităţii în componenţa sa din 30 aprilie 2004, este necesar să se stabilească dispoziţii tranzitorii pentru plăţile care urmează să se efectueze între 16 octombrie şi 31 decembrie 2006, precum şi pentru angajamentele în favoarea beneficiarilor din perioada actuală de programare, dar ale căror plăţi s-ar putea efectua după 31 decembrie 2006, respectiv în cursul noii perioade de programare.

(5) Pentru orice alt sprijin acordat de FEOGA, secţiunea "Orientare" sau "Garantare", în toate statele membre în cauză, în conformitate cu articolele de la 29 la 32 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, dată fiind suprapunerea între perioada actuală de programare şi noua perioadă de programare, de la 1 ianuarie 2007 până la data limită de admisibilitate a cheltuielilor stabilită în deciziile privind aprobarea sprijinului comunitar, este necesar să se adopte un anumit număr de dispoziţii tranzitorii în ceea ce priveşte principiile generale şi anumite măsuri de dezvoltare rurală, inclusiv acelea care prevăd angajamente multianuale. Dat fiind că este vorba despre zone defavorizate şi de acţiune de agromediu, articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori4 prevede aplicarea de bune practici agricole în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1257/1999. În ceea ce priveşte, în special, acţiunea de agromediu, articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 817/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului privind sprijinul acordat din Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare agricolă5 autorizează statele membre să extindă angajamentele de agromediu în cadrul perioadei actuale de programare.

(6) Este necesar să se asigure tranziţia între cele două perioade de programare în ceea ce priveşte derogarea privind respectarea normelor comunitare prevăzută la articolul 33m alineatele (2a) şi (2b) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 în Republica Cehă, în Estonia, în Cipru, în Letonia, în Lituania, în Ungaria, în Malta, în Polonia, în Slovenia şi în Slovacia (denumite în continuare "noile state membre").

(7) Pentru a îmbunătăţi punerea în aplicare a măsurilor privind acţiunea de agromediu şi bunăstarea animală în cursul noii perioade de programare, este necesar ca statele membre să poată autoriza transformarea de angajamente privind acţiunea de agromediu sau de bunăstare a animalelor, introduse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 în noi angajamente cu o durată de cinci până la şapte ani, în general, în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu condiţia ca aceste noi angajamente să fie benefice pentru mediu sau pentru bunăstarea animalelor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...