Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 95/2001 privind siguranţa generală a produselor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32001L0095

În vigoare de la 15.01.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2001/95/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 3 decembrie 2001
privind siguranţa generală a produselor
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

hotărând în conformitate cu procedura menţionată la articolul 251 din Tratat3, în temeiul textului comun aprobat de Comitetul de Conciliere la 2 august 2001,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 16 din Directiva 92/59/CEE a Consiliului din 29 iunie 1992 privind siguranţa generală a produselor4, Consiliul urma să decidă, după patru ani de la data stabilită pentru aplicarea directivei menţionate, pe baza unui raport al Comisiei referitor la experienţa acumulată, împreună cu propunerile adecvate, dacă este necesar să se adapteze Directiva 92/59/CEE. Este necesar să se modifice Directiva 92/59/CEE în anumite privinţe, pentru a se completa, consolida sau clarifica unele dintre dispoziţiile sale, luând în considerare experienţa, precum şi evoluţiile noi şi relevante privind siguranţa produselor de consum, împreună cu modificările aduse tratatului, în special la articolul 152 privind sănătatea publică şi la articolul 153 privind protecţia consumatorului şi având în vedere principiul precauţiei. În consecinţă, Directiva 92/59/CEE trebuie modificată pentru a deveni mai clară. Prin această modificare, siguranţa serviciilor nu mai intră sub incidenţa prezentei directive, deoarece Comisia intenţionează să identifice necesităţile, posibilităţile şi priorităţile acţiunilor Comunităţii în privinţa siguranţei serviciilor şi a răspunderii furnizorilor de servicii, pentru a prezenta propuneri adecvate.

(2) Este important să se adopte măsuri în scopul îmbunătăţirii funcţionării pieţei interne, cuprinzând o zonă fără frontiere interne în care să se asigure libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului.

(3) În absenţa dispoziţiilor comunitare, legislaţia orizontală din statele membre privind siguranţa produselor, care impune în special o obligaţie generală a operatorilor economici de a comercializa numai produse care prezintă siguranţă, ar putea diferi în privinţa nivelului de protecţie acordat consumatorilor. Aceste neconcordanţe şi absenţa legislaţiei orizontale în unele state membre ar putea crea bariere în calea comerţului şi denaturarea concurenţei pe piaţa internă.

(4) Pentru a se asigura un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, Comunitatea trebuie să contribuie la protecţia sănătăţii şi siguranţei consumatorilor. Legislaţia comunitară orizontală, care introduce o cerinţă generală privind siguranţa produselor şi conţine dispoziţii privind obligaţiile generale ale producătorilor şi distribuitorilor, la aplicarea cerinţelor comunitare privind siguranţa produselor şi la un schimb rapid de informaţii şi acţiuni la nivelul Comunităţii, în anumite cazuri, ar trebui să contribuie la realizarea acestui obiectiv.

(5) Este foarte dificil să se adopte legislaţie comunitară pentru fiecare produs care există sau care poate fi realizat; este necesar un cadru legislativ cu o bază largă, cu un caracter orizontal, pentru a se aborda aceste produse şi pentru a se acoperi lacunele, în special până la revizuirea legislaţiei specifice existente şi pentru a se completa dispoziţiile legislaţiei specifice existente sau care va apărea în viitorul apropiat, în special pentru a se asigura un nivel ridicat de protecţie a siguranţei şi sănătăţii consumatorilor, în conformitate cu cerinţele articolului 95 din tratat.

(6) În consecinţă, este necesar să se stabilească la nivelul Comunităţii o cerinţă generală privind siguranţa oricărui produs introdus pe piaţă sau furnizat în alt mod sau pus la dispoziţia consumatorilor, destinat consumatorilor sau care ar putea fi utilizat de consumatori în condiţii ce pot fi prevăzute în mod rezonabil, chiar dacă nu sunt destinate acestora. În toate aceste cazuri, produsele respective pot prezenta riscuri pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor, iar aceste riscuri trebuie prevenite. Cu toate acestea, anumite mărfuri de ocazie trebuie excluse prin însăşi natura lor.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice produselor indiferent de metoda de vânzare, inclusiv vânzarea la distanţă şi cea electronică.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...