Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 81/2001 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici Număr celex: 32001L0081

În vigoare de la 27.11.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2001/81/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 23 octombrie 2001
privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi
poluanţi atmosferici

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 2 august 2001,

întrucât:

(1) Abordarea globală şi strategia celui de-al cincilea Program de acţiune pentru mediu au fost aprobate prin Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în Consiliu din 1 februarie 1993 privind un program comunitar de politică şi acţiune în domeniul mediului şi al dezvoltării durabile5, iar această strategie stabileşte ca obiectiv nedepăşirea încărcărilor şi a nivelurilor critice de acidifiere pe teritoriul Comunităţii. Programul prevede ca toţi indivizii să fie protejaţi eficient împotriva riscurilor pentru sănătate provocate de poluarea aerului şi ca nivelurile permise de poluare să ţină seama de protecţia mediului. De asemenea, programul prevede ca valorile orientative stabilite de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) să devină obligatorii la nivel comunitar.

(2) Statele membre au semnat Protocolul de la Goteborg din 1 decembrie 1999 la Convenţia Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (UNECE) privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanţe lungi pentru a reduce acidifierea, eutrofizarea şi ozonul de la nivelul solului.

(3) Decizia nr. 2179/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998 privind revizuirea programului comunitar "Către o dezvoltare durabilă", de politică şi de acţiune în ceea ce priveşte mediul şi dezvoltarea durabilă6 a precizat că trebuie acordată o atenţie specială elaborării şi punerii în aplicare a unei strategii cu scopul de a asigura nedepăşirea încărcărilor critice în raport cu expunerea la poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere, eutrofizare şi fotochimici.

(4) Prin Directiva Consiliului 92/72/CEE din 21 septembrie 1992 privind poluarea aerului cu ozon7 se solicită Comisiei să prezinte Consiliului un raport cu privire la evaluarea poluării fotochimice pe teritoriul Comunităţii, însoţit de orice propuneri pe care Comisia le consideră adecvate privind controlul poluării aerului cu ozon de la nivelul solului şi, după caz, privind reducerea emisiilor de precursori ai ozonului.

(5) Regiuni importante din cadrul Comunităţii sunt expuse la depuneri de substanţe acidifiante şi eutrofizante la niveluri care au efecte nocive asupra mediului. Valorile orientative stabilite de către OMS pentru protecţia sănătăţii omului şi a vegetaţiei împotriva poluării fotochimice sunt depăşite în mod substanţial în toate statele membre.

(6) Depăşirea încărcărilor critice trebuie în consecinţă eliminată treptat, iar nivelurile recomandate trebuie respectate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...