Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 77/2001 privind promovarea electricităţii produse din surse de energie regenerabile pe piaţa internă a electricităţii Număr celex: 32001L0077

În vigoare de la 27.10.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2001/77/CE
din 27 septembrie 2001
privind promovarea electricităţii produse din surse de energie
regenerabile pe piaţa internă a electricităţii

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat4,

întrucât:

(1) Potenţialul de exploatare a surselor de energie regenerabile este utilizat în prezent sub capacitate în Comunitate. Comunitatea recunoaşte necesitatea promovării surselor de energie regenerabile ca o măsură prioritară, deoarece exploatarea lor contribuie la protecţia mediului şi la dezvoltarea durabilă. În plus, aceasta poate duce la crearea unor locuri de muncă pe plan local, poate avea un impact pozitiv asupra coeziunii sociale, poate contribui la siguranţa aprovizionării şi poate accelera atingerea obiectivelor de la Kyoto. Este, în consecinţă, necesar să se asigure exploatarea mai bună a acestui potenţial în cadrul pieţei interne a electricităţii.

(2) Promovarea electricităţii produse din surse de energie regenerabile este o prioritate comunitară importantă, după cum s-a subliniat în Cartea Albă privind sursele de energie regenerabile (denumită în continuare "Cartea Albă") din motive de securitate şi diversificare a aprovizionării cu energie, de protecţie a mediului şi de coeziune socială şi economică. Aceasta a fost confirmată de Consiliu în Rezoluţia sa din 8 iunie 1998 privind sursele de energie regenerabile5 şi de Parlamentul European în rezoluţia sa privind Cartea albă6.

(3) Intensificarea utilizării electricităţii produse din surse de energie regenerabile constituie o componentă importantă a pachetului de măsuri necesare pentru respectarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice şi a oricărui pachet de măsuri destinat respectării angajamentelor ulterioare.

(4) Consiliul, în concluziile sale din 11 mai 1999, şi Parlamentul European, în Rezoluţia sa din 17 iunie 1998 privind electricitatea produsă din surse de energie regenerabile7, au invitat Comisia să prezinte o propunere concretă pentru un cadru comunitar privind accesul electricităţii produse din surse de energie regenerabile la piaţa internă. În plus, Parlamentul European, în Rezoluţia sa din 30 martie 2000 privind electricitatea produsă din surse de energie regenerabile şi piaţa internă a electricităţii8, a subliniat că obiectivele de energie regenerabilă, obligatorii şi ambiţioase la nivel naţional, sunt esenţiale pentru obţinerea de rezultate şi pentru atingerea obiectivelor comunitare.

(5) Pentru a se asigura pe termen mediu o pătrundere mai ridicată pe piaţă a electricităţii produse din surse de energie regenerabile, toate statele membre trebuie să stabilească obiective orientative naţionale pentru consumul electricităţii produse din surse regenerabile.

(6) Aceste obiective orientative naţionale trebuie să fie compatibile cu orice angajamente naţionale luate în cadrul angajamentelor privind schimbările climatice acceptate de Comunitate în baza Protocolului de la Kyoto.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...