Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 89/2006 privind măsurile menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri Număr celex: 32005L0089

În vigoare de la 04.02.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2005/89/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 18 ianuarie 2006
privind măsurile menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie
electrică şi investiţiile în infrastructuri
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică3 constituie o contribuţie foarte importantă la crearea pieţei interne a electricităţii. Garantarea unui nivel ridicat de siguranţă a aprovizionării cu electricitate este un obiectiv esenţial pentru buna funcţionare a pieţei interne, iar directiva respectivă conferă statelor membre posibilitatea de a impune întreprinderilor de energie electrică obligaţii de serviciu public, inter alia, în ceea ce priveşte siguranţa aprovizionării. Aceste obligaţii de serviciu public trebuie definite cu cea mai mare precizie şi stricteţe şi nu trebuie să ducă la crearea unei capacităţi de producţie care să depăşească ceea ce este necesar pentru prevenirea întreruperilor excesive ale furnizării de electricitate către consumatorii finali.

(2) Cererea de energie electrică este estimată, de obicei, pe termen mediu pe baza unor previziuni elaborate de administratorii reţelelor de transport sau de alte organizaţii capabile să le elaboreze la cererea unui stat membru.

(3) O piaţă unică competitivă de energie electrică în Uniunea Europeană necesită politici transparente şi nediscriminatorii privind siguranţa aprovizionării cu energie electrică compatibile cu cerinţele unei astfel de pieţe. Absenţa unor astfel de politici în diferitele state membre sau existenţa unor diferenţe importante între aceste politici ar duce la denaturări ale concurenţei. Prin urmare, este esenţial să se definească clar rolul şi responsabilităţile autorităţilor competente, precum şi cele ale statelor membre şi ale tuturor actorilor importanţi de pe piaţă, pentru a garanta siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi buna funcţionare a pieţei interne, evitând în acelaşi timp crearea obstacolelor în calea noilor sosiţi pe piaţă, precum societăţile care produc sau furnizează energie electrică într-un stat membru şi care şi-au demarat recent activităţile în statul membru respectiv şi evitând crearea de denaturări ale pieţei interne de energie electrică sau a unor dificultăţi semnificative pentru actorii pieţei, inclusiv societăţile cu o cotă mică de piaţă, precum un producător sau un furnizor care deţine o cotă mică din piaţa comunitară în cauză.

(4) Decizia nr. 1229/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului4 stabileşte o serie de orientări pentru politica comunitară în domeniul reţelelor transeuropene de energie. Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2003 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică5 stabileşte, inter alia, principiile generale şi normele detaliate privind gestionarea congestiei.

(5) La promovarea energiei electrice produse din surse de energie regenerabilă, este necesar să se asigure disponibilitatea capacităţii de rezervă asociate în cazul în care acest lucru este necesar din punct de vedere tehnic pentru menţinerea fiabilităţii şi siguranţei reţelei.

(6) Pentru a respecta angajamentele asumate de Comunitate în domeniul mediului şi a reduce dependenţa acesteia de energia importată trebuie să se ţină seama de efectele pe termen lung ale creşterii cererii de energie electrică.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...