Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 56/2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societăţilor pe acţiuni (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005L0056

În vigoare de la 25.11.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2005/56/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 26 octombrie 2005
privind fuziunile transfrontaliere ale societăţilor pe acţiuni
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 44,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

___________

1 JO C 117, 30.4.2004, p. 43.

2 Avizul Parlamentului European din 10 mai 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 19 septembrie 2005.

(1) Sunt necesare cooperarea şi asocierea între societăţi pe acţiuni din diferitele state membre. Cu toate acestea, fuziunile transfrontaliere ale societăţilor pe acţiuni întâmpină numeroase dificultăţi legislative şi administrative în cadrul Comunităţii. Prin urmare, în scopul realizării şi funcţionării pieţei unice, este necesară stabilirea unor dispoziţii comunitare pentru facilitarea efectuării de fuziuni transfrontaliere între diverse tipuri de societăţi pe acţiuni reglementate de legislaţia diferitelor state membre.

(2) Prezenta directivă facilitează fuziunea transfrontalieră a societăţilor pe acţiuni definite de prezenta directivă. Legislaţia statelor membre trebuie să permită fuziunea transfrontalieră a unei societăţi pe acţiuni naţionale cu o societate pe acţiuni dintr-un alt stat membru, în cazul în care legislaţia naţională a statelor membre respective permite fuziuni între aceste tipuri de societăţi.

(3) În scopul facilitării operaţiunilor de fuziune transfrontalieră, ar trebui să se prevadă că, cu excepţia existenţei unor dispoziţii contrare ale prezentei directivei, fiecare societate participantă la o fuziune transfrontalieră, precum şi fiecare ţară terţă interesată se supun dispoziţiilor şi formalităţilor legislaţiei naţionale aplicabile în cazul unei fuziuni naţionale. Nici una dintre dispoziţiile şi formalităţile legislaţiei naţionale la care se face trimitere în prezenta directivă nu ar trebui să introducă restricţii privind libertatea de stabilire sau libera circulaţie a capitalurilor, cu excepţia cazurilor în care acestea pot fi justificate în conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie, în special de cerinţele de interes general, şi atunci când sunt atât necesare, cât şi proporţionale cu realizarea unor asemenea cerinţe majore.

(4) Proiectul comun de fuziune transfrontalieră trebuie să cuprindă aceleaşi condiţii pentru fiecare dintre societăţile în cauză din diferitele state membre. Este necesar să se precizeze conţinutul minim al acestui proiect comun de condiţii, societăţile fiind libere să cadă de acord asupra altor elemente.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...