Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 387/2005 privind schimbul de informaţii, evaluarea riscurilor şi controlul noilor substanţe psihoactive Număr celex: 32005D0387

În vigoare de la 20.05.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2005/387/JAI A CONSILIULUI
din 10 mai 2005
privind schimbul de informaţii, evaluarea riscurilor şi controlul
noilor substanţe psihoactive

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 29, 31 alineatul (1) litera (e) şi 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Pericolele deosebite inerente dezvoltării substanţelor psihoactive fac necesară o acţiune rapidă din partea statelor membre.

(2) În cazul în care noile substanţele psihoactive nu sunt intră sub incidenţa dreptului penal în toate statele membre, pot apărea probleme în cooperarea dintre autorităţile judiciare şi organismele de aplicare a legii din statele membre datorită faptului că infracţiunea sau infracţiunile respective nu sunt sancţionate în conformitate cu legislaţia statului solicitant şi a celui solicitat.

(3) Planul de Acţiune al Uniunii Europene în materie de droguri (2000-2004) prevede organizarea de către Comisie a unei evaluări adecvate a Acţiunii Comune din 16 iunie 1997 privind schimbul de informaţii, evaluarea riscurilor şi controlul noilor droguri sintetice2 (denumită în continuare "acţiunea comună"), luând în considerare evaluarea externă a sistemului de alertă rapidă, realizată la cererea Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie (denumit în continuare "OEDT"). Evaluarea a arătat că acţiunea comună s-a ridicat la nivelul aşteptărilor. Cu toate acestea, rezultatul evaluării a indicat fără echivoc faptul ca acţiunea comună trebuia consolidată şi reorientată. În special, obiectivul principal al acesteia, claritatea procedurilor şi a definiţiilor sale, transparenţa operaţiunilor şi relevanţa domeniului său de aplicare trebuiau redefinite. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu privind evaluarea intermediară a Planului de Acţiune al Uniunii Europene în materie de droguri (2000-2004) precizează că se vor aduce modificări legislaţiei în scopul intensificării acţiunilor împotriva drogurilor sintetice. În consecinţă, mecanismul instituit prin acţiunea comună ar trebui să fie adaptat.

(4) Noile substanţe psihoactive pot fi dăunătoare sănătăţii.

(5) Noile substanţe psihoactive reglementate prin prezenta decizie pot include produse medicamentoase, astfel cum sunt definite de Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui Cod Comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare3 şi de Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui Cod Comunitar cu privire la produsele medicamentoase de uz uman4.

(6) Schimbul de informaţii din cadrul sistemului de alertă rapidă, instituit în temeiul acţiunii comune, s-a dovedit a fi un instrument valoros pentru statele membre.

(7) Nici un element al prezentei decizii nu ar trebui să împiedice statele membre să facă schimb de informaţii, în cadrul Reţelei Europene de Informare pentru Droguri şi Toxicomanie (denumită în continuare "Reţeaua Reitox"), referitor la tendinţele în materie de noi utilizări ale substanţelor psihoactive existente care pot reprezenta un potenţial risc pentru sănătatea publică, precum şi la informaţiile privind măsurile posibile în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu mandatul şi procedurile OEDT.

(8) Nu va fi permisă nici o deteriorare a sănătăţii umane sau animale ca urmare a prezentei decizii. Prin urmare, substanţele cu valoare medicală certă şi recunoscută nu fac obiectul măsurilor de control stabilite în conformitate cu prezenta decizie. Ar trebui să fie luate măsuri adecvate de reglementare şi de sănătate publică pentru substanţele cu valoare medicală certă şi recunoscută care sunt utilizate în alte scopuri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...