Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 267/2005 de creare a unei Reţele de Informare şi Coordonare securizate, conectate la Internet, pentru serviciile de gestionare a migraţiei a statelor membre Număr celex: 32005D0267

În vigoare de la 01.04.2005 până la 06.10.2016, fiind abrogat(ă) prin Regulamentul nr. 1624/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 16 martie 2005
de creare a unei Reţele de Informare şi Coordonare securizate,
conectate la Internet, pentru serviciile de gestionare
a migraţiei a statelor membre
(2005/267/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Planul Global de luptă împotriva imigraţiei ilegale şi a traficului de persoane al Consiliului din 28 februarie 2002, care se bazează pe Comunicarea Comisiei din 15 noiembrie 2001 către Parlamentul European şi Consiliu privind o politică comună în domeniul imigraţiei ilegale, solicita crearea unui site intranet securizat, accesibil pe Internet, pentru a stabili un schimb securizat şi rapid de informaţii între statele membre cu privire la fluxurile şi fenomenele de migraţie ilegală sau clandestină.

(2) Dezvoltarea şi gestionarea reţelei ar trebui încredinţate Comisiei.

(3) Accesul la site-ul intranet accesibil pe Internet ar trebui limitat la utilizatorii autorizaţi, în conformitate cu modalităţile, procedurile şi măsurile de siguranţă stabilite.

(4) Din moment ce obiectivele prezentei decizii, respectiv un schimb securizat şi rapid de informaţii între statele membre, nu pot fi realizate într-o manieră suficientă de către statele membre şi, datorită efectelor acţiunii vizate, acestea pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum se prevede la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum se prevede la articolul respectiv din tratat, prezenta decizie nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea respectivelor obiective.

(5) Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale şi principiile recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, ca principii generale de drept comunitar.

(6) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date2 şi Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date3 ar trebui luate în considerare în contextul site-ului intranet accesibil pe Internet.

(7) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui luate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competenţelor de executare conferite Comisiei4.

(8) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii şi, prin urmare, nu are nici o obligaţie în temeiul acesteia şi nici nu face obiectul aplicării sale. Având în vedere faptul că prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a acquis-ului Schengen, în temeiul dispoziţiilor Titlului IV din Partea a treia a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia măsurii în care stabileşte un schimb de informaţii privind problemele asociate repatrierii resortisanţilor ţărilor terţe, alţii decât cei care nu îndeplinesc sau care încetează să mai îndeplinească condiţiile pentru o scurtă şedere, aplicabile pe teritoriul unui stat membru în temeiul dispoziţiilor acquis-ului Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 5 din protocolul menţionat anterior, în termen de şase luni de la data adoptării de către Consiliu a prezentei decizii, dacă o transpune sau nu în legislaţia sa naţională.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...