Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 831/2005 privind distribuţia către băncile centrale naţionale ale statelor membre participante a venitului Băncii Centrale Europene rezultat din bancnotele euro în circulaţie (BCE/2005/11) Număr celex: 32005D0831

În vigoare de la 26.11.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Decizia Băncii Centrale Europene
din 17 noiembrie 2005
privind distribuţia către băncile centrale naţionale ale statelor
membre participante a venitului Băncii Centrale Europene
rezultat din bancnotele euro în circulaţie
(BCE/2005/11)
(2005/831/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 33,

întrucât:

(1) Pentru a permite alocarea fondurilor în vederea constituirii unui provizion pentru riscurile asociate cursului de schimb valutar, ratei dobânzii şi preţului aurului, este necesară modificarea Deciziei BCE/2002/9 din 21 noiembrie 2002 privind distribuţia către băncile centrale naţionale ale statelor membre participante a venitului Băncii Centrale Europene rezultat din bancnotele euro în circulaţie1. Pe lângă aceasta, din motive operaţionale, este mai adecvat să se distribuie venitul Băncii Centrale Europene (BCE) rezultat din bancnotele euro în circulaţie doar o singură dată pentru fiecare exerciţiu financiar, mai degrabă decât pentru fiecare trimestru.

(2) Decizia BCE/2001/15 din 6 decembrie 2001 privind emisiunea de bancnote euro2 stabileşte repartizarea bancnotelor euro în circulaţie către băncile centrale naţionale (BCN) proporţional cu părţile lor vărsate la capitalul BCE. Articolul 4 din Decizia BCE/2001/15 şi anexa la respectiva decizie atribuie BCE 8% din valoarea totală a bancnotelor euro în circulaţie. BCE deţine creanţe intra-Eurosistem asupra BCN proporţionale cu părţile lor din cheia de repartizare a capitalului subscris, pentru o valoare echivalentă cu valoarea bancnotelor euro pe care le emite.

(3) În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Decizia BCE/2001/16 din 6 decembrie 2001 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale ale statelor membre participante din exerciţiul financiar 20023, soldurile intra-Eurosistem privind bancnotele euro în circulaţie sunt remunerate la rata de referinţă. În temeiul articolului 2 alineatul (3) din Decizia BCE/2001/16, această remunerare este decontată prin plăţi TARGET.

(4) Motivul 6 din Decizia BCE/2001/16 prevede că venitul obţinut de BCE din remunerarea creanţelor sale intra-Eurosistem asupra BCN corespunzătoare părţii deţinute din bancnotele euro în circulaţie ar trebui să fie, în principiu, distribuit către BCN în conformitate cu deciziile Consiliului guvernatorilor, în mod proporţional cu părţile deţinute de respectivele bănci din cheia de repartizare a capitalului subscris şi în acelaşi exerciţiu financiar în care este venitul este obţinut.

(5) Atunci când distribuie venitul obţinut de BCE din remunerarea creanţelor sale intraEurosistem asupra BCN corespunzătoare părţii deţinute din bancnotele euro în circulaţie, BCE ar trebui să ţină seama de o estimare a rezultatului său financiar pentru exerciţiul respectiv care să ia în calcul necesitatea de a aloca fonduri în vederea constituirii unui provizion pentru riscurile asociate cursului de schimb valutar, ratei dobânzii şi preţului aurului, precum şi disponibilitatea provizioanelor care ar putea fi eliberate pentru a se acoperi cheltuieli anticipate.

(6) Atunci când determină suma din profitul net al BCE care urmează să fie transferată în fondul general de rezervă în conformitate cu articolul 33.1 din statut, Consiliul guvernatorilor ar trebui să ţină seama de faptul că orice parte din profitul în cauză care corespunde venitului rezultat din bancnotele euro în circulaţie ar trebui să fie distribuită integral către BCN,

DECIDE:

___________

1 JO L 323, 28.11.2002, p. 49.

2 JO L 337, 20.12.2001, p. 52. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia BCE/2004/9 (JO L 205, 9.6.2004, p. 17).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...