Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 643/2000 privind modalităţile de utilizare a monedei euro în executarea bugetară a Fondurilor Structurale Număr celex: 32000R0643

În vigoare de la 29.03.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 643/2000
din 28 martie 2000
privind modalităţile de utilizare a monedei euro în executarea
bugetară a Fondurilor Structurale

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondurile Structurale1, în special art. 33 şi art. 53, alin. (2),

întrucât:

(1) Art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 prevede că, în domeniul Fondurilor Stucturale, valorile deciziilor de participare ale Fondurilor, ca şi angajamentele şi plăţile Comisiei sunt exprimate şi efectuate în euro, conform unor modalităţi de executare ce vor fi adoptate de Comisie.

(2) Pentru statele membre având euro ca monedă, ratele de schimb între euro şi monedele statelor membre sunt stabilite irevocabil prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2866/98 din 31 decembrie 19982. Pentru statele membre a căror monedă nu este euro, ratele de schimb sunt, conform art. 1 din Regulamentul Comisiei (Euratom, CECA, CE) nr. 3418/93 din 9 decembrie 1993 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul Financiar din 21 decembrie 19973, modificat ultima dată prin Decizia 1999/537/CE, CECA, Euratom4, ratele lunare ale monedei euro calculate pe baza cursului din penultima zi lucrătoare a lunii precedente celei pentru care s-au stabilit ratele. Aceste rate de schimb sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria C.

(3) Conform dispoziţiilor tranzitorii prevăzute la art. 52 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, este necesar să se menţină - pentru intervenţiile aprobate pe baza Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 4253/88 din 19 decembrie 1988 de stabilire a dispoziţiilor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2052/88 în ceea ce priveşte coordonarea colaborării între diferite Fonduri Structurale, pe de o parte, şi între acestea şi cele ale Băncii Europene de Investiţii şi ale altor instrumente financiare existente, pe de altă parte5, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3193/946 - dispoziţiile în materie de plăţi prevăzute de Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 1866/90 din 2 iulie 1990 privind modalităţile de utilizare a ecu în executarea bugetară a Fondurilor Structurale7, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2745/948.

(4) Comitetul menţionat în art. 147 din Tratat, comitetul structurilor agricole şi al dezvoltării rurale şi comitetul sectoarelor de pescuit şi acvacultură au fost consultate asupra prezentului regulament.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului pentru dezvoltarea şi reconversia regiunilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 161 din 26.06.1999, p. 1.

2 JO L 359 din 31.12.1998, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...