Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 84/2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale Număr celex: 32001L0084

În vigoare de la 02.02.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2001/84/CE
din 27 septembrie 2001
privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei
opere de artă originale

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 6 iunie 2001,

întrucât:

(1) În domeniul dreptului de autor, dreptul de suită reprezintă dreptul netransferabil şi inalienabil al autorului unei opere originale de artă plastică sau grafică de a obţine un beneficiu economic din vânzările succesive ale operei în cauză.

(2) Dreptul de suită este un drept cu caracter frugifer care dă autorului/artistului posibilitatea să perceapă o remuneraţie pentru înstrăinările succesive ale operei. Obiectul dreptului de suită este opera materială, şi anume suportul în care este încorporată opera protejată.

(3) Scopul dreptului de suită este de a asigura că autorii operelor de artă plastică sau grafică beneficiază de succesul economic al operelor lor de artă originale. Acesta are rolul de a restabili echilibrul între situaţia financiară a autorilor operelor de artă plastică sau grafică şi cea a altor creatori care beneficiază de exploatarea succesivă a operelor lor.

(4) Dreptul de suită face parte integrantă din dreptul de autor şi constituie o prerogativă esenţială a autorilor. Impunerea unui astfel de drept în toate statele membre răspunde necesităţii de a asigura creatorilor un nivel de protecţie adecvat şi standardizat.

(5) În temeiul art. 151 alin. (4) din Tratat, Comunitatea trebuie să ia în considerare aspectele culturale atunci când acţionează în temeiul altor dispoziţii din Tratat.

(6) Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice prevede că dreptul de suită este valabil doar dacă acest lucru este permis de legislaţia ţării căreia îi aparţine autorul în cauză. Prin urmare, acest drept este unul opţional, supus regulii reciprocităţii. Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene cu privire la aplicarea principiului nediscriminării prevăzut în art. 12 din Tratat, aşa cum apare în hotărârea din 20 octombrie 1993 în cauzele conexate C-92/92 şi C-326/92 Phil Collins şi alţii4, rezultă că dispoziţiile de drept intern care conţin clauze de reciprocitate nu pot fi invocate pentru a refuza resortisanţilor altor state membre drepturile conferite resortisanţilor naţionali. Aplicarea unor astfel de clauze în contextul comunitar este contrară principiului tratamentului egal care rezultă din interzicerea oricărei discriminări pe motiv de apartenenţă naţională.

(7) Dat fiind procesul de internaţionalizare a pieţei comunitare de artă modernă şi contemporană, accelerat în prezent de efectele noii economii, într-un context normativ în care puţine state din exteriorul UE recunosc dreptul de suită, este esenţial ca, pe plan extern, Comunitatea Europeană să iniţieze negocieri în vederea introducerii obligativităţii art. 14b din Convenţia de la Berna.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...