Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 78/2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă Număr celex: 32000L0078

În vigoare de la 02.12.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 27 noiembrie 2000
de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de
tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi
ocuparea forţei de muncă (2000/78/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 13,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4,

întrucât:

(1) În conformitate cu art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea Europeană se bazează pe principiile libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi pe principiul statului de drept, principii care sunt comune tuturor statelor membre, şi respectă drepturile fundamentale, garantate de Convenţia Europeană de Apărare a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, aşa cum rezultă acestea din tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre, ca principii generale de drept comunitar.

(2) Principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei este bine stabilit într-o culegere importantă de texte de drept comunitar, în special în Directiva Consiliului 76/207/CEE din 9 februarie 1976 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrare în muncă, formare şi promovare profesională şi condiţiile de muncă5.

(3) În aplicarea principiului egalităţii de tratament, Comunitatea urmăreşte, în conformitate cu art. 3 alin. (2) din Tratatul CE, să elimine inegalităţile şi să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei, în special dat fiind că femeile sunt adesea victime ale multiplelor discriminări.

(4) Dreptul fiecărei persoane la egalitate în faţa legii şi protecţia împotriva discriminării constituie un drept universal recunoscut prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, prin Convenţia Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, prin pacturile Naţiunilor Unite privind drepturile civile şi politice şi drepturile economice, sociale şi culturale şi prin Convenţia europeană de apărare a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, semnate de toate statele membre. Convenţia nr. 111 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii interzice discriminarea în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă.

(5) Este important să se respecte aceste drepturi şi libertăţi fundamentale. Prezenta directivă nu aduce atingere libertăţii de asociere şi dreptului oricărei persoane de a înfiinţa, împreună cu alte persoane, sindicate şi de a se afilia pentru apărarea intereselor sale.

(6) Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor recunoaşte importanţa combaterii discriminărilor sub toate formele, inclusiv necesitatea luării de măsuri corespunzătoare în favoarea integrării sociale şi economice a persoanelor în vârstă şi a persoanelor cu handicap.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...