Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 69/2000 privind valorile-limită pentru benzen şi monoxidul de carbon din aerul înconjurător Număr celex: 32000L0069

În vigoare de la 13.12.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2000/69/CE
din 16 noiembrie 2000
privind valorile-limită pentru benzen şi monoxidul de carbon
din aerul înconjurător

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Social şi Economic2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura stabilită în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) pe baza principiilor menţionate în art. 174 din Tratat, programul Comunităţii Europene de politică şi acţiune în domeniul mediului şi al dezvoltării durabile (al 5-lea program de acţiune pentru mediu)4, completat prin Decizia Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2179/1998/CEE5 privind revizuirea acestuia, prevede în special modificări ale legislaţiei privind poluanţii atmosferici. Acest program recomandă stabilirea obiectivelor pe termen lung pentru calitatea aerului. Articolul 174 din Tratat cere să se aplice principiul precauţiei în legătură cu protecţia sănătăţii umane şi a mediului.

(2) articolul 152 din Tratat prevede că cerinţele de protecţie a sănătăţii trebuie să fie incluse şi în alte politici comunitare. Articolul 3 alin. (1) lit. (p) din Tratat prevede că activităţile Comunităţii trebuie să contribuie la atingerea unui nivel ridicat al protecţiei sănătăţii.

(3) în conformitate cu art. 4 alin. (5) din Directiva Consiliului 96/62/CE din 27 septembrie 1996 privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător6, Consiliul trebuie să adopte legislaţia menţionată la alin. (1), precum şi prevederile stabilite la alin. (3) şi (4) din articolul menţionat.

(4) în conformitate cu art. 8 din Directiva Consiliului 96/62/CE, planurile de acţiune trebuie stabilite pentru zone în care concentraţiile de poluanţi din aerul înconjurător depăşesc valorile limită plus orice marjă provizorie de toleranţă aplicabilă în scopul conformării la valorile limită până la termenele stabilite.

(5) Directiva 62/1996/CE prevede că valorile numerice pentru valorile limită trebuie să se bazeze pe rezultatele activităţii desfăşurate de grupurile ştiinţifice internaţionale care lucrează în domeniu. Comisia trebuie să ţină cont de cele mai recente date ştiinţifice în domeniul epidemiologic şi cel de mediu şi de realizările cele mai recente din metrologie pentru reexaminarea elementelor pe care se bazează valorile limită.

(6) măsurile necesare pentru aplicarea prezentei directive trebuie adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999, care stabileşte procedurile de exercitare a responsabilităţilor de aplicare conferite Comisiei7.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...