Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 60/2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei Număr celex: 32000L0060

În vigoare de la 22.12.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2000/60/CE
din 23 octombrie 2000
de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 18 iulie 2000,

întrucât:

(1) Apa nu este un bun comercial oarecare, ci un patrimoniu care trebuie protejat, apărat şi tratat ca atare.

(2) Concluziile seminarului ministerial privind politica comunitară a apei, desfăşurat la Frankfurt în 1988, subliniau necesitatea unei legislaţii comunitare privind calitatea ecologică. În Rezoluţia sa din 28 iunie 19885, Consiliul a solicitat Comisiei să înainteze propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii ecologice a apelor de suprafaţă în cadrul Comunităţii.

(3) Declaraţia publicată la încheierea seminarului ministerial privind apele subterane, desfăşurat la Haga în 1991, sublinia necesitatea unei acţiuni pentru a evita deteriorarea pe termen lung a calităţii şi cantităţii de apă dulce şi solicita lansarea unui program de acţiune care să fie realizat până în anul 2000 şi care să urmărească gestionarea viabilă din punct de vedere ecologic şi protecţia resurselor de apă dulce. În rezoluţiile sale din 25 februarie 19926 şi din 20 februarie 19957, Consiliul a cerut un program de acţiune privind apele subterane şi o revizuire a Directivei Consiliului 80/68/CEE din 17 decembrie 1979 privind protecţia apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase8, în cadrul unei politici globale de protecţie a apelor dulci.

(4) Apele comunitare se află sub o presiune tot mai mare, având în vedere creşterea continuă a cererii de apă de bună calitate în cantităţi suficiente pentru toate tipurile de utilizări. La 10 noiembrie 1995, în "Raportul său privind mediul în Uniunea Europeană 1995", Agenţia Europeană de Mediu a prezentat un nou raport cu privire la starea mediului, confirmând necesitatea unei acţiuni pentru protecţia apelor Comunităţii atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ.

(5) La 18 decembrie 1995, Consiliul a adoptat concluzii care cereau, între altele, elaborarea unei noi directive-cadru de stabilire a principiilor de bază ale unei politici durabile a apei în Uniunea Europeană şi care să invite Comisia să prezinte o propunere.

(6) La 21 februarie 1996, Comisia a adoptat o comunicare destinată Parlamentului European şi Consiliului, cu privire la "politica comunitară în domeniul apei", care stabileşte principiile unei politici comunitare a apei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...