Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 76/2000 privind incinerarea deşeurilor Număr celex: 32000L0076

În vigoare de la 28.12.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA NR. 76/2000/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 4 decembrie 2000
privind incinerarea deşeurilor

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 11 octombrie 2000,

întrucât:

(1) Un obiectiv al celui de-al cincilea Program de acţiune privind mediul: Spre o dezvoltare durabilă - un program al Comunităţii Europene de politică şi acţiune în relaţia cu mediul şi dezvoltarea durabilă, astfel cum a fost completat prin Decizia 2179/98/CE privind revizuirea sa5, este de a nu depăşi cantităţile şi limitele critice ale anumitor substanţe poluante, cum ar fi oxizii de azot (NO(X)), dioxidul de sulf (SO2), metalele grele şi dioxinele, iar în ceea ce priveşte calitatea aerului, obiectivul este asigurarea protecţiei eficiente a fiecărei persoane împotriva riscurilor pentru sănătate identificate, provocate de poluarea atmosferică. Acelaşi program vizează pe de altă parte reducerea emisiilor de dioxine provenind din surse identificate cu 90% până în anul 2005 (faţă de nivelul din 1985) şi reducere a a emisiilor de cadmiu (Cd), de mercur (Hg) şi de plumb (Pb) din toate sursele cu cel puţin 70% în 1995.

(2) Protocolul privind substanţele organice poluante persistente, semnat de Comunitate în cadrul convenţiei privind poluarea atmosferică transfrontalieră la la distanţe mari, elaborată de Comisia Economică pentru Europa a ONU, fixează valoarea limită legal obligatorie pentru emisiile de dioxine şi de furani la 0,1 ng/m3 TE (echivalenţi toxicitate) pentru instalaţiile în care se incinerează mai mult de trei tone de deşeuri urbane solide pe oră, la 0,5 ng/m3 TE pentru instalaţiile în care se incinerează mai mult de o tonă de deşeuri de medicale pe oră, şi 0,2 ng/m3 TE pentru cele în care se incinerează mai mult de o tonă de deşeuri periculoase pe oră.

(3) Protocolul privind metalele grele semnat de Comunitate în cadrul Convenţiei privind poluarea atmosferică transfrontalieră la distanţe mari, elaborată de către Comisia Economică pentru Europa a ONU, fixează valoarea limită legal obligatorie la 10 mg/m3 pentru emisiile de particule rezultate din incinerarea deşeurilor medicale şi a deşeurilor periculoase, la 0,05mg/m3 pentru emisiile de mercur rezultate din incinerarea deşeurilor periculoase şi la 0,08mg/m3 pentru emisiile de mercur rezultate din incinerarea deşeurilor urbane.

(4) Centrul internaţional de cercetare asupra cancerului şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii indică faptul că anumite hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) sunt cancerigene. În consecinţă, statele membre pot fixa limite pentru emisiile de HAP, printre alţi poluanţi.

(5) Conform principiilor de subsidiaritate şi de proporţionalitate prevăzute la articolul 5 din tratat, este necesar să se desfăşoare acţiuni la nivelul Comunităţii. Principiul prudenţei constituie baza care permite adoptarea de măsuri ulterioare. Prezenta directivă se limitează la stabilirea exigenţelor minime pe care trebuie să le îndeplinească instalaţiile de incinerare şi de coincinerare.

(6) În plus, articolul 174 prevede că politica de mediu a Comunităţii contribuie la protecţia sănătăţii oamenilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...