Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 604/2000 privind componenţa şi statutul Comitetului de politică economică Număr celex: 32000D0604

În vigoare de la 11.10.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 septembrie 2000
privind componenţa şi statutul Comitetului de politică economică
(2000/604/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii europene, în special articolul 209,

având în vedere avizul Comisiei,

întrucât:

(1) Comitetul de politică economică (CPE) a fost constituit prin Decizia 74/122/CEE a Consiliului1.

(2) Comitetul a exercitat toate funcţiile atribuite până în prezent Comitetului de politică conjuncturală constituit prin Decizia Consiliului din 9 martie 1960 privind coordonarea politicilor de conjunctură ale statelor membre2, Comitetului de politică bugetară constituit prin Decizia Consiliului din 8 mai 1964 privind colaborarea dintre serviciile competente ale administraţiilor statelor membre în domeniul politicii bugetare3 şi Comitetului de politică economică pe termen mediu constituit prin Decizia Consiliului din 15 aprilie 1964 de creare a Comitetului de politică economică pe termen mediu4.

(3) Comitetul este prevăzut de articolul 272 din tratat.

(4) Statutul CPE trebuie să ţină cont de noul cadru instituţional rezultat din intrarea în a treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare. Pare astfel oportună menţinerea structurii de bază a Comitetului procedând la modificările necesare pentru ameliorarea funcţionării sale şi descrierea sarcinilor de o manieră cât mai precisă.

(5) Misiunea comitetului nu aduce atingere dreptului Comisiei de a formula recomandări sau de exprima opinii asupra problemelor abordate în tratat.

(6) Introducerea monedei euro întăreşte necesitatea coordonării strânse a politicilor economice şi de asigurare a unei convergenţe susţinute a rezultatelor economice din statele membre. Conform Rezoluţiei Consiliului European de la Luxemburg din 13 decembrie 1997 privind coordonarea politicilor economice în decursul celei de-a treia etape a Uniunii Economice şi Monetare5, coordonarea întărită dintre politicile economice trebuie să includă o supraveghere mai strânsă a evoluţiei macroeconomice în statele membre şi a politicilor structurale, conduse de statele membre pe pieţele muncii, de bunuri şi servicii, precum şi a tendinţelor în materie de costuri şi preţuri, mai ales în măsura în care ele apasă asupra posibilităţilor de obţinere a unei creşteri ne inflaţioniste durabile şi creării de noi locuri de muncă.

(7) Marile orientări ale politicilor economice şi procedura de supraveghere multilaterală prevăzute în articolul 99 din tratat sunt esenţa coordonării politicilor economice. Fără a aduce atingere misiunii Comitetului economic şi financiar, CPE sprijină definirea orientărilor şi contribuie la procedura de supraveghere multilaterală în domeniile vizate de prezenta decizie.

(8) La Reuniunea de la Cardiff din 16 iunie 1998, Consiliul European a primit favorabil Decizia Consiliului Ecofin şi a miniştrilor reuniţi în cadrul Consiliului la 1 mai 19986 de punere în aplicare, cu respectarea principiului subsidiarităţii, a unei proceduri reduse care să permită continuarea progreselor reformelor economice.

(9) Rezoluţia Consiliului European din 3 şi 4 iunie 1999 a lansat un proces de dialog macroeconomic la nivelul Comunităţii. Acest dialog macroeconomic este destinat ameliorării interacţiunii dintre evoluţia salariilor şi politicile macroeconomice. Consiliul European a concluzionat că dialogul macroeconomic la nivel tehnic ar trebui să se deruleze în cadrul unui grup de lucru instituit în interiorul CPE, în colaborare cu Comitetul de ocupare şi al pieţei muncii şi cu participarea reprezentanţilor celor două comitete (inclusiv Banca Centrală Europeană), al Comisiei şi Grupului macroeconomic de dialog social. Este convenabil ca CPE să organizeze, în particular, contribuţia reprezentanţilor guvernelor la dialog, la acest nivel.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...