Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 518/2000 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia adecvată a datelor cu caracter personal în Elveţia (notificată cu numărul C(2000) 2304) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32000D0518

În vigoare de la 25.08.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 26 iulie 2000
în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului privind protecţia adecvată a datelor cu caracter
personal în Elveţia (notificată cu numărul C(2000) 2304)
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2000/518/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date1, în special articolul 25 alineatul (6),

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 95/46/CE, statelor membre li se cere să ia măsuri astfel încât transferul datelor cu caracter personal către o ţară terţă să poată avea loc numai în cazul în care ţara terţă în cauză asigură un nivel adecvat de protecţie şi în cazul în care legile statelor membre care pun în aplicare alte dispoziţii ale directivei sunt respectate înainte de transfer.

(2) Comisia poate constata că o ţară terţă asigură un nivel adecvat de protecţie. În acest caz, datele cu caracter personal pot fi transferate din statele membre fără a mai fi necesare garanţii suplimentare.

(3) În temeiul Directivei 95/46/CE, nivelul de protecţie al datelor ar trebui evaluat având în vedere toate circumstanţele în care se desfăşoară o operaţiune de transfer de date sau un set de operaţiuni de transfer de date şi ţinând cont de condiţiile date. Grupul de lucru privind protecţia persoanei în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, înfiinţat în temeiul directivei menţionate anterior, a emis indicaţii referitoare la efectuarea acestor evaluări2.

(4) Ţinând cont de diferitele abordări ale protecţiei datelor în ţări terţe, ar trebui efectuată evaluarea caracterului adecvat al acestei protecţii şi orice decizie întemeiată pe articolul 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE ar trebui aplicată astfel încât să nu producă discriminări arbitrare sau nejustificate împotriva ţărilor terţe sau între ţări terţe acolo unde există condiţii similare şi nici să nu constituie o barieră mascată în calea comerţului, ţinând cont de angajamente internaţionale actuale ale Comunităţii.

(5) În ceea ce priveşte Confederaţia Elveţiană, standardele legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal produc efecte juridice obligatorii atât la nivel federal, cât şi la nivel cantonal.

(6) Constituţia Federală, modificată prin referendum la 18 aprilie 1999 şi care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2000, garantează dreptul fiecărei persoane la respectarea vieţii private şi, în special, dreptul de a fi protejată împotriva utilizării abuzive a datelor care îl privesc. Pe baza constituţiei anterioare, care nu cuprindea o astfel de dispoziţie, Tribunalul Federal a dezvoltat o jurisprudenţă care stabileşte principiile generale care se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în ceea ce priveşte, în special, calitatea datelor prelucrate, dreptul de acces al persoanelor în cauză şi dreptul de a solicita rectificarea sau distrugerea acestor date. Aceste principii sunt obligatorii atât la nivel federal cât şi la nivel cantonal.

(7) Legea elveţiană privind protecţia datelor din 19 iunie 1992 a intrat în vigoare la 1 iulie 1993. Normele de punere în aplicare a anumitor dispoziţii din lege, privind în special dreptul de acces al persoanelor în cauză, notificarea către autoritatea de control independentă a operaţiunilor de prelucrare şi transferul de date către o ţară străină, au fost stabilite prin ordonanţe ale Consiliului Federal. Legea se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către organismele federale şi de către întregul sector privat şi operaţiunilor de prelucrare efectuate de organismele cantonale în temeiul dreptului federal, în cazul în care o astfel de prelucrare nu face obiectul unor dispoziţii cantonale privind protecţia datelor.

(8) Majoritatea cantoanelor au adoptat o legislaţie privind protecţia datelor pentru domeniile lor de competenţă, în special spitalele publice, educaţia, impozitele cantonale directe şi poliţia. În restul cantoanelor această prelucrare de date este reglementată de acte de reglementare sau de principiile jurisprudenţei cantonale. Indiferent de sursa şi conţinutul dispoziţiilor cantonale sau chiar dacă nu există dispoziţii cantonale, cantoanele trebuie să respecte principiile constituţionale. În domeniul lor de responsabilitate, autorităţile cantonale pot fi obligate să transfere date personale către autorităţi publice din ţări limitrofe, în special pentru asistenţă reciprocă în scopul salvgardării intereselor publice importante sau, în cazul spitalelor publice, în scopul protejării intereselor vitale ale persoanelor în cauză.

(9) La 2 octombrie 1997, Elveţia a ratificat Convenţia Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenţia nr. 108)3, care are ca scop consolidarea protecţiei datelor cu caracter personal şi asigurarea liberei circulaţii între părţile contractante, sub rezerva derogărilor pe care aceste părţi le pot prevedea. Fără a fi direct aplicabilă, convenţia stabileşte angajamentele internaţionale atât ale Federaţiei, cât şi ale cantoanelor. Aceste angajamente se referă nu numai la principiile fundamentale ale protecţiei pe care fiecare parte contractantă trebuie să le pună în aplicare în dreptul intern, ci şi la mecanismele de cooperare între părţile contractante. În special, autorităţile elveţiene competente trebuie să furnizeze autorităţilor celorlalte părţi contractante orice informaţii referitoare la dreptul şi practica administrativă privind protecţia datelor, precum şi informaţii privind prelucrare automată a datelor. De asemenea, autorităţile trebuie să asigure asistenţă oricărei persoane cu domiciliul în străinătate în exercitarea dreptului său de a fi informată despre existenţa unor operaţiuni de prelucrare referitoare la datele care îl privesc, a dreptului de acces la datele personale sau de a solicita rectificarea sau distrugerea acestor date şi dreptul la recurs.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...