Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 42/2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului Număr celex: 32001L0042

În vigoare de la 21.07.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI ŞI A CONSILIULUI EUROPEAN 2001/42/CE
din 27 iunie 2001
privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat4, în temeiul textului comun aprobat de comitetul de conciliere la 21 martie 2001,

întrucât:

(1) Art. 174 din Tratat prevede că politica Comunităţii în domeniul mediului este să contribuie, între altele, la conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, protecţia sănătăţii populaţiei şi utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale şi că aceasta se bazează pe principiul precauţiei. Art. 6 din Tratat prevede că cerinţele de protecţie a mediului trebuie integrate în definiţia politicilor şi acţiunilor Comunităţii, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă.

(2) Al cincilea program al Comunităţii de politică şi acţiune în domeniul mediului şi al dezvoltării durabile "Către o dezvoltare durabilă" 5, completat de Decizia Consiliului nr. 2179/98/CE6 privind revizuirea acestuia, afirmă importanţa evaluării efectelor probabile ale planurilor şi programelor asupra mediului.

(3) Convenţia privind diversitatea biologică impune părţilor obligaţia de a integra, pe cât posibil şi adecvat, conservarea şi utilizarea diversităţii biologice în planurile şi programele sectoriale şi inter-sectoriale relevante.

(4) Evaluarea ecologică este un instrument important pentru integrarea consideraţiilor legate de mediu în elaborarea şi adoptarea anumitor planuri şi programe care pot avea efective semnificative asupra mediului în statele membre, asigurând că asemenea efecte ale punerii în aplicare a planurilor şi programelor sunt luate în calcul în timpul elaborării lor şi înaintea adoptării lor.

(5) Adoptarea procedurilor de evaluare a efectelor asupra mediului în stadiul planificării şi programării ar trebui să fie în beneficiul întreprinderilor prin asigurarea unui cadru mai coerent pentru desfăşurarea activităţilor economice, incluzând în procesul de luare a deciziilor informaţii relevante despre mediu. Includerea unui set mai larg de factori în luarea deciziilor contribuie la soluţii mai de durată şi mai eficiente.

(6) Diferitele sisteme de evaluare ecologică, care operează în statele membre, trebuie să conţină un set de cerinţe procedurale comune necesare pentru a contribui la un nivel mai ridicat de protecţie a mediului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...