Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Recomandarea nr. 166/2001 privind cooperarea europeană în evaluarea calităţii în educaţia şcolară Număr celex: 32001H0166

În vigoare de la 01.03.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL
RECOMANDAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 12 februarie 2001
privind cooperarea europeană în evaluarea calităţii
în educaţia şcolară (2001/166/CE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 149 alineatul (4) şi articolul 150 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Este nevoie să se promoveze o dimensiune europeană în educaţie, întrucât este un obiectiv esenţial pentru construirea unei Europe a popoarelor.

(2) O educaţie de calitate este unul dintre obiectivele principale ale educaţiei primare şi secundare, inclusiv învăţământul profesional, pentru toate statele membre în contextul societăţii educaţionale.

(3) Calitatea educaţiei şcolare trebuie asigurată la toate nivelurile şi în toate domeniile de educaţie, indiferent de diferenţele dintre obiectivele, metodele şi nevoile educaţionale şi indiferent de ierarhizările de excelenţă şcolară, în cazul în care acestea există.

(4) Resursele destinate educaţiei au crescut în toate ţările industrializate în cursul ultimelor decenii. Educaţia este considerată nu numai ca o îmbogăţire personală, ci şi ca o contribuţie la coeziunea socială, includerea socială şi soluţionarea problemelor de angajare a forţei de muncă. Educaţia continuă este un mijloc important de control al viitorului la nivel profesional şi personal. Educaţia de calitate este esenţială în lumina politicilor în materie de piaţă a muncii, de liberă circulaţie a lucrătorilor în interiorul Comunităţii şi de recunoaştere a diplomelor şi a calificărilor pedagogice.

(5) Statelor membre le revine răspunderea de a se asigura, când au posibilitatea, că programele şcolare ţin seama de evoluţiile din societate.

(6) Statele membre trebuie să ajute unităţile de învăţământ să corespundă cerinţelor educative şi sociale în noul mileniu şi să ţină pasul cu evoluţiile ce derivă din ele. Prin urmare, statele membre trebuie să sprijine unităţile de învăţământ în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor pe care acestea le furnizează, sprijinindu-le să elaboreze noi iniţiative menite să asigure calitatea predării şi ajutându-le să încurajeze atât circulaţia persoanelor între ţări, cât şi transferul de cunoştinţe.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...