Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 413/2001 de combatere a fraudei şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul Număr celex: 32001F0413

În vigoare de la 02.06.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA-CADRU A CONSILIULUI
din 28 mai 2001
de combatere a fraudei şi a falsificării mijloacelor de plată,
altele decât numerarul (2001/413/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere iniţiativa Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Frauda şi falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, operează adesea la scară internaţională.

(2) Activitatea desfăşurată de diverse organizaţii internaţionale (Consiliul Europei, Grupul celor Opt, OECD, Interpol şi ONU) este importantă, dar trebuie să fie completată de acţiunile Uniunii Europene.

(3) Consiliul consideră că gravitatea şi extinderea anumitor forme de fraudă cu privire la mijloacele de plată, altele decât numerarul, impun soluţii cuprinzătoare. Recomandarea nr. 18 din Planul de acţiune de combatere a crimei organizate3, aprobată de Consiliul European de la Amsterdam din 16 şi 17 iunie 1997, precum şi punctul 46 din Planul de acţiune al Consiliului şi Comisiei privind modalitatea de punere în aplicare a prevederilor Tratatului de la Amsterdam într-un spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei4, aprobat de Consiliul European de la Viena din 11 şi 12 decembrie 1998, necesită măsuri în această privinţă.

(4) Deoarece obiectivele prezentei decizii-cadru, şi anume de a se asigura că frauda şi falsificarea care implică toate formele de mijloace de plată altele decât numerarul, să fie recunoscute ca infracţiuni şi să facă obiectul unor sancţiuni eficace, proporţionale şi disuasive în toate statele membre, nu pot fi îndeplinite în măsură suficientă de către statele membre datorită dimensiunii internaţionale a infracţiunilor respective, şi de aceea pot fi mai bine îndeplinite la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, consacrat la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, enunţat de articolul în cauză, prezenta decizie-cadru nu trece dincolo de ceea ce este necesar pentru atingerea acelor obiective.

(5) Prezenta decizie-cadru ar trebui să contribuie la combaterea fraudei şi falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, împreună cu alte instrumente deja aprobate de Consiliu, precum Acţiunea comună 98/428/JHA privind crearea unei reţele judiciare europene5, Acţiunea Comună 98/733/JHA privind incriminarea ca infracţiune a participării la o organizaţie criminală în statele membre ale Uniunii Europene6, Acţiunea comună 98/699/JHA privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, îngheţarea, urmărirea şi confiscarea instrumentelor şi produselor provenite din activităţi infracţionale7, precum şi Decizia din 29 aprilie 1999 de extindere a mandatului Europol de combatere a falsificării banilor şi a mijloacelor de plată8.

(6) Comisia a înaintat Consiliului, la 1 iulie 1998, comunicarea intitulată "Un cadru pentru acţiunile de combatere a fraudei şi falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul", care susţine o politică comunitară care să acopere atât aspectele preventive, cât şi pe cele represive ale problemei.

(7) Comunicarea conţine un Proiect de acţiune comună, care constituie unul dintre elementele acestei abordări cuprinzătoare şi constituie punctul de plecare al prezentei decizii-cadru.

(8) Este necesar ca o descriere a diferitelor forme de comportament care trebuie să fie incriminate de dreptul penal în legătură cu frauda şi falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, să acopere întreaga gamă de activităţi care împreună sunt ameninţate de crima organizată în acest domeniu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...