Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 812/2001 de stabilire a cerinţelor pentru aprobarea punctelor de control la frontieră responsabile cu controlul veterinar al produselor introduse în Comunitate din ţări terţe [notificată cu nr. C(2001) 3687] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32001D0812

În vigoare de la 23.11.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 21 noiembrie 2001
de stabilire a cerinţelor pentru aprobarea punctelor de control
la frontieră responsabile cu controlul veterinar al produselor
introduse în Comunitate din ţări terţe [notificată cu nr. C(2001)
3687] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2001/812/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele din ţări terţe şi introduse în Comunitate1, în special articolul 6 alineatul (2) şi articolul 33,

întrucât:

(1) Pentru a fi aprobate şi publicate în Jurnalul Oficial, punctele de control la frontieră care manipulează produse trebuie să se conformeze condiţiilor generale stabilite de anexa II la Directiva 97/78/CE.

(2) Ţinând seama de experienţa dobândită în cursul inspecţiilor efectuate de Oficiul Alimentar şi Veterinar, este în prezent justificată modificarea şi actualizarea cerinţelor detaliate pentru punctele de control la frontieră şi pentru centrele de inspecţie din cadrul acestor puncte. Prezenta decizie stabileşte clădirile, echipamentele şi procedurile necesare şi abrogă Decizia 92/525/CEE a Comisiei2.

(3) Toate clădirile care urmează a fi utilizate ca puncte de control la frontieră, inclusiv spaţiile din aceste clădiri care sunt utilizate ca întreprinderi comerciale, ar trebui să se afle sub controlul medicului veterinar oficial şi să-i fie accesibile ori de câte ori este necesar accesul acestuia.

(4) Pentru a promova eficienţa în locurile în care sunt manipulate doar categorii limitate de produse, punctele de control la frontieră ar trebui să figureze pe o listă numai pentru categoriile respective, spaţiile puse la dispoziţie putând fi astfel limitate şi adaptate numai la aceste categorii de produse.

(5) Este indicat să se permită un anumit grad de flexibilitate astfel încât punctele de control la frontieră să fie împărţite în mai multe centre de inspecţie unde produsele pot fi examinate efectiv, fără a necesita paralelismul tuturor clădirilor de birouri şi al unor documente sau echipamente necesare, care sunt însă păstrate în alte părţi ale incintei punctului.

(6) Este totuşi necesar să se prevadă unele limitări ale flexibilităţii mai sus menţionate, pentru a asigura faptul că centrele de inspecţie respective îşi desfăşoară activitatea sub controlul medicului veterinar oficial şi că nu se află la distanţe excesiv de mari faţă de biroul central desemnat, caz în care centrele ar trebui aprobate ca puncte de control la frontieră independente.

(7) Punctul de control la frontieră şi centrele de inspecţie din cadrul său ar trebui să îndeplinească cerinţele minime pentru clădiri, echipamente şi condiţii de desfăşurare a activităţii stabilite de prezenta decizie.

(8) Toate punctele de control la frontieră trebuie să fie aprobate de Comisie şi înregistrate pe o listă în Jurnalul Oficial.

(9) În scopul asigurării transparenţei, toate centrele de inspecţie utilizate ca parte a oricărui punct de control la frontieră ar trebui să figureze împreună cu numele punctului în cauză în decizia corespunzătoare a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...