Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 497/2001 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către ţările terţe în temeiul Directivei 95/46/CE [notificată cu numărul C(2001) 1539] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32001D0497

În vigoare de la 04.07.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 15 iunie 2001
privind clauzele contractuale standard pentru transferul
de date cu caracter personal către ţările terţe în temeiul
Directivei 95/46/CE [notificată cu numărul C(2001) 1539]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2001/497/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire al Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 95/46/CE din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date1, în special art. 26 alin. (4),

întrucât:

(1) Conform Directivei 95/46/CE, statele membre sunt obligate să vegheze ca transferul de date cu caracter personal către o ţară terţă să nu poată avea loc decât dacă ţara terţă în cauză asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor şi dacă legislaţia statelor membre, care este în conformitate cu celelalte prevederi ale directivei, este respectată înainte de transfer.

(2) Cu toate acestea, art. 26 alin. (2) din Directiva 95/46/CE prevede că statele membre pot autoriza, sub rezerva anumitor garanţii, transferul sau o serie de transferuri de date cu caracter personal către ţări terţe care nu asigură un nivel de protecţie adecvat. Aceste garanţii trebuie să rezulte mai ales din clauze contractuale corespunzătoare.

(3) Conform Directivei 95/46/CE, nivelul de protecţie a datelor trebuie evaluat ţinând seama de toate circumstanţele referitoare la un transfer sau o categorie de transferuri. Grupul de protecţie a persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal instituit în temeiul directivei menţionate anterior2, a publicat linii directoare pentru a facilita evaluarea3.

(4) Art. 26 alin. (2) din Directiva 95/46/CE, care asigură flexibilitate unei organizaţii care doreşte să transfere date către ţări terţe, şi art. 26 alin. (4), care prevede clauzele contractuale standard, sunt esenţiale pentru asigurarea fluxului necesar de date cu caracter personal între Comunitate şi ţările terţe fără să impună sarcini inutile agenţilor economici. Articolele menţionate sunt importante în special pentru faptul că Comisia nu va adopta probabil mecanismele care să ateste nivelul adecvat de protecţie a datelor, conform art. 25 alin. (6), decât pentru un număr limitat de ţări pe termen scurt sau chiar pe termen mediu.

(5) Clauzele contractuale standard nu constituie decât una dintre diversele posibilităţi prevăzute de Directiva nr. 95/46/CE pentru transferul legal al datelor cu caracter personal coroborat cu art. 25 şi art. 26 alin. (1) şi (2). Prin includerea în contract a acestor clauze contractuale, organizaţiile vor putea transfera mult mai uşor datele cu caracter personal către ţări terţe. Clauzele contractuale standard nu privesc decât protecţia datelor, iar exportatorul şi importatorul sunt liberi să includă şi alte clauze cu caracter comercial, cum ar fi clauze de asistenţă reciprocă în caz de litigii cu o persoană vizată sau cu o autoritate de supraveghere, pe care ei le consideră ca fiind relevante pentru contract atât timp cât ele nu contrazic clauzele contractuale standard.

(6) Prezenta decizie nu trebuie să aducă atingere autorizaţiilor naţionale pe care statele membre le pot acorda în conformitate cu dispoziţiile naţionale de aplicare a art. 26 alin. (2) din Directiva 95/46/CE. Circumstanţele transferurilor specifice îi pot determina pe operatori să prevadă garanţii diferite în sensul art. 26 alin. (2). În orice caz, prezenta decizie are unicul efect de a obliga statele membre să nu refuze recunoaşterea faptului că clauzele contractuale descrise în decizie oferă garanţii adecvate şi, prin urmare, aceasta nu are nici un efect asupra altor clauze contractuale.

(7) Domeniul de aplicare a prezentei decizii se limitează la a constata că clauzele prevăzute în anexă pot fi folosite de un operator stabilit în Comunitate pentru a oferi garanţii suficiente în sensul art. 26 alin. (2) din Directiva 95/46/CE. Transferul de date cu caracter personal către ţări terţe constituie o operaţiune de prelucrare într-un stat membru, a cărui legalitate este reglementată de legislaţia naţională. În exercitarea funcţiilor şi competenţelor conferite prin art. 28 din Directiva 95/46/CE, autorităţile de supraveghere ale statelor membre au competenţa de evalua dacă exportatorul de date a respectat legislaţia naţională punând în aplicare dispoziţiile Directivei 95/46/CE şi, în special, orice regulă specifică referitoare la obligaţia de a furniza informaţii în temeiul directivei.

(8) Prezenta decizie nu reglementează transferul de date cu caracter personal efectuat de operatori stabiliţi în Comunitate către destinatari stabiliţi în afara teritoriului Comunităţii care acţionează doar în calitate de persoane împuternicite de către operator. Aceste transferuri nu necesită aceleaşi garanţii pentru că persoana împuternicită acţionează exclusiv pe seama operatorului. Comisia estimează că este necesar să abordeze acest transfer într-o decizie ulterioară.

(9) Este oportun să se stabilească datele minime pe care părţile trebuie să le prevadă în contractul cu privire la transfer. Statele membre trebuie să-şi menţină capacitatea de a specifica informaţiile pe care trebuie să le furnizeze părţile. Aplicarea prezentei decizii va fi reexaminată în lumina experienţei dobândite.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...