Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate Număr celex: 32004R0805

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 805/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
privind crearea unui titlu executoriu european pentru
creanţele necontestate

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c) şi articolul 67 alineatul (5) a doua liniuţă,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

hotărând în conformitate cu procedura menţionată la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Comunitatea şi-a stabilit ca obiectiv menţinerea şi dezvoltarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în cadrul căruia se asigură libera circulaţie a persoanelor. În acest scop, Comunitatea adoptă, în special, în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, dispoziţiile care sunt necesare bunei funcţionări a pieţei interne.

(2) La 3 decembrie 1998, Consiliul a adoptat un plan de acţiune al Consiliului şi al Comisiei privind normele optime de punere în practică a dispoziţiilor Tratatului de la Amsterdam privind instituirea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie4 (plan de acţiune de la Viena).

(3) În cursul întrunirii de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, Consiliul European a aprobat principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti ca piatră de temelie pentru crearea unui adevărat spaţiu judiciar.

(4) La 30 noiembrie 2000, Consiliul a adoptat un program privind măsurile de punere în practică a principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie civilă şi comercială5. Acest program prevede într-o primă fază eliminarea procedurii de exequatur, anume crearea unui titlu executoriu european, pentru creanţele necontestate.

(5) Noţiunea de "creanţe necontestate" ar trebui să cuprindă toate situaţiile în care un creditor, în lipsa stabilită a oricărei contestaţii din partea debitorului cu privire la natura şi valoarea unei creanţe pecuniare, a obţinut fie o hotărâre judecătorească împotriva acestui debitor, fie un act executoriu care necesită o acceptare expresă a debitorului, indiferent că este vorba despre o tranzacţie judiciară sau de un act autentic.

(6) Lipsa de obiecţii din partea debitorului, astfel cum se prevede la articolului 3 alineatul (1) litera (b), poate lua forma unei neprezentări la o şedinţă sau a faptului de a nu da curs unei invitaţii făcute de instanţă de a notifica în scris intenţia de a se apăra în cauza respectivă.

(7) Prezentul regulament ar trebui să se aplice hotărârilor, tranzacţiilor judiciare şi actelor autentice privind creanţele necontestate, precum şi hotărârilor pronunţate ca urmare a acţiunilor introduse împotriva hotărârilor, tranzacţiilor judiciare şi actelor autentice certificate ca fiind titluri executorii europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...