Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 491/2004 de instituire a unui program de asistenţă tehnică şi financiară în favoarea ţărilor terţe în domeniul migraţiei şi al azilului (AENEAS) Număr celex: 32004R0491

În vigoare de la 18.03.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 491/2004
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 10 martie 2004
de instituire a unui program de asistenţă tehnică şi financiară în
favoarea ţărilor terţe în domeniul migraţiei şi al azilului (AENEAS)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 179 alineatul (1) şi 181 A,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) În cursul reuniunii speciale de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, Consiliul European a subliniat necesitatea de a adopta o abordare globală în materie de migraţie care să cuprindă aspectele politice, drepturile omului şi problemele de dezvoltare în ţările şi în regiunile terţe şi a făcut apel la o mai mare coerenţă a politicilor interne şi externe ale Uniunii Europene. Consiliul a subliniat că este necesar să se asigure, în toate etapele, o gestionare mai eficientă a fluxurilor migratoare şi că parteneriatul cu ţările terţe în cauză va constitui un element esenţial al succesului acestei politici în vederea promovării codezvoltării.

(2) Consiliul European de la Sevilla din 21 şi 22 iunie 2002 a pus accentul pe necesitatea integrării politicii de imigrare în relaţiile Uniunii cu ţările terţe şi pe importanţa intensificării cooperării cu ţările terţe în ceea ce priveşte gestionarea migraţiilor, inclusiv măsurile care se aplică pentru prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, precum şi a traficului de persoane.

(3) În concluziile sale din 18 noiembrie 2002, Consiliul a solicitat să se prevadă de către Comunitate punerea la dispoziţia ţărilor terţe a unei asistenţe corespunzătoare pentru punerea în aplicare a clauzei privind gestionarea comună a fluxurilor migratoare şi privind readmisia obligatorie în caz de imigrare ilegală, clauză care va trebui introdusă în orice acord viitor de cooperare, de asociere sau echivalent.

(4) Îmbunătăţirea gestionării fluxurilor migratoare, în special unele aspecte ale migraţiei precum emigrarea resortisanţilor cu înaltă calificare sau mişcările de refugiaţi între ţări vecine, constituie de asemenea o preocupare importantă pentru dezvoltarea anumitor ţări.

(5) Programele şi politicile de cooperare externă şi de dezvoltare a Comunităţii contribuie indirect la tratarea principalilor factori de presiune migratoare. Mai exact, de la Consiliul European de la Tampere, Comisia se străduieşte să integreze preocupările legate de migraţie în programarea ajutorului extern al Comunităţii, pentru a susţine direct ţările terţe în eforturile lor pentru tratarea problemelor privind migraţia legală, ilegală sau forţată.

(6) În completarea acestui efort de programare, autoritatea bugetară a introdus din 2001 şi până în 2003 în bugetul general al Uniunii Europene credite destinate în mod specific finanţării de acţiuni pregătitoare în cadrul unui parteneriat cu ţările şi regiunile terţe în ceea ce priveşte problemele de migraţie şi de azil.

(7) Luând în considerare aceste acţiuni pregătitoare şi făcând trimitere la Comunicarea Comisiei privind integrarea politicii migraţiilor în relaţiile Uniunii Europene cu ţările terţe, se consideră necesar de a dota Comunitatea, începând cu 2004, cu un program multianual destinat să corespundă, în mod specific şi complementar, nevoilor ţărilor terţe în eforturile lor de a asigura o mai bună gestionare a tuturor aspectelor fluxurilor migratoare şi, în special, în stimularea pregătirii statelor terţe de a încheia acorduri de readmisie şi să le asiste pentru a face faţă consecinţelor unor asemenea acorduri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...