Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 114/2004 privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat Număr celex: 32004L0114

În vigoare de la 23.12.2004 până la 24.05.2018, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Directivă nr. 801/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/114/CE A CONSILIULUI
din 13 decembrie 2004
privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru
studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau
servicii de voluntariat

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 63 primul paragraf, punctul (3), litera (a) şi punctul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

întrucât:

(1) În vederea creării treptate a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, tratatul prevede măsuri care trebuie luate în materie de azil, imigraţie şi protecţia drepturilor resortisanţilor ţărilor terţe.

(2) Tratatul prevede adoptarea de către Consiliu a unor măsuri privind politica de imigrare referitoare la condiţiile de intrare şi de şedere, precum şi a unor standarde privind procedurile de eliberare de către statele membre a vizelor pe termen lung şi a permiselor de şedere.

(3) În cadrul reuniunii sale speciale de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, Consiliul European a recunoscut nevoia de apropiere a legislaţiilor naţionale privind condiţiile de admisie şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe şi a solicitat Consiliului să adopte rapid deciziile pe baza propunerilor înaintate de Comisie.

(4) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale şi se conformează principiilor recunoscute de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(5) Statele membre trebuie să aplice dispoziţiile prezentei directive fără discriminare pe criterii de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau credinţă, convingeri politice sau de altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

(6) Unul dintre obiectivele acţiunilor comunitare în domeniul educaţiei este promovarea Europei în ansamblul său ca un centru mondial de excelenţă pentru studii şi formare profesională. Promovarea mobilităţii resortisanţilor ţărilor terţe în cadrul Comunităţii pentru studii reprezintă un factor major al acestei strategii. Aproprierea legislaţiei naţionale a statelor membre privind condiţiile de intrare şi de şedere face parte din această strategie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...