Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 107/2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător Număr celex: 32004L0107

În vigoare de la 26.01.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/107/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 15 decembrie 2004
privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile
aromatice policiclice în aerul înconjurător

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) În temeiul principiilor menţionate la articolul 175 alineatul (3) din tratat, al şaselea Program comunitar de acţiune pentru mediu, adoptat de Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European3, stabileşte necesitatea de a reduce poluarea la niveluri care reduc la minimum efectele nocive asupra sănătăţii oamenilor, acordând o atenţie deosebită categoriilor sensibile ale populaţiei, şi asupra mediului în ansamblul său, de a îmbunătăţi supravegherea şi evaluarea calităţii aerului, inclusiv în ceea ce priveşte depunerea de poluanţi şi de a furniza informaţii publicului.

(2) Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea şi managementul calităţii aerului înconjurător4 cere Comisiei să depună propuneri care urmăresc reglementarea poluanţilor menţionaţi în anexa I la directiva menţionată anterior, ţinând seama de dispoziţiile alineatelor (3) şi (4) din articolul menţionat.

(3) Probele ştiinţifice demonstrează că arsenicul, cadmiul, nichelul şi unele hidrocarburi aromatice policiclice sunt agenţi cancerigeni genotoxici pentru om şi că nu există un prag identificabil sub care aceste substanţe nu prezintă risc pentru sănătatea umană. Efectul lor asupra sănătăţii umane şi a mediului se produce prin concentraţiile din aerul înconjurător şi prin depunere. Având în vedere raportul cost-eficienţă, nu este posibilă atingerea în unele zone specifice a concentraţiilor de arsenic, cadmiu, nichel şi hidrocarburi policiclici aromatici în aerul înconjurător care să nu reprezinte un risc semnificativ pentru sănătatea umană.

(4) În scopul reducerii la minim a efectelor nocive asupra sănătăţii umane, acordând o atenţie deosebită populaţiilor sensibile, şi asupra mediului în ansamblul său ale arseniului, cadmiului, nichelului şi hidrocarburilor aromatice policiclice din aer, ar trebui fixate valori ţintă, care să fie respectate în măsura posibilului. Benzo(a)pirenul ar trebui să fie folosit ca un marker al riscului cancerigen prezentat de hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.

(5) Valorile ţintă nu ar trebui să necesite măsuri care să antreneze costuri disproporţionate. În ceea ce priveşte instalaţiile industriale, acestea nu ar trebui să implice alte măsuri dincolo de aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) prevăzute de Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării5 şi, în special, să nu provoace închiderea instalaţiilor. Cu toate acestea, ele ar trebui să determine statele membre să ia toate măsurile de reducere eficiente din punct de vedere al raportului cost-eficienţă în zonele relevante.

(6) În special, valorile ţintă din prezenta directivă nu trebuie considerate ca standarde de calitate a mediului în conformitate cu prevederile articolului 2 alineatul (7) din Directiva 96/61/CE şi care, în conformitate cu articolul 10 din directiva menţionată anterior, prevăd condiţii mai stricte decât cele care pot fi obţinute prin utilizarea BAT.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...