Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 42/2004 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili cauzate de utilizarea de solvenţi organici în anumite vopsele şi lacuri şi în produsele de refinisare a vehiculelor şi de modificare a Directivei 1999/13/CE Număr celex: 32004L0042

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili cauzate de
utilizarea de solvenţi organici în anumite vopsele şi lacuri şi în
produsele de refinisare a vehiculelor şi de modificare a
Directivei 1999/13/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici3 stabileşte plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi, inclusiv compuşii organici volatili (denumiţi în continuare "COV"), care trebuie atinse până în 2010 în cadrul strategiei comunitare integrate de combatere a acidifierii şi a formării ozonului de la nivelul solului, dar nu include valorile limită pentru emisiile acestor poluanţi din surse specifice.

(2) Pentru a respecta plafoanele naţionale pentru emisiile de COV, statele membre trebuie să aibă în vedere un număr de categorii diferite de surse pentru aceste emisii.

(3) Prezenta directivă completează măsurile luate la nivel naţional pentru a se asigura respectarea plafonului de emisii pentru COV.

(4) În absenţa unor dispoziţii comunitare, pot exista diferenţe între legislaţiile statelor membre care impun valori limită pentru COV din anumite categorii de produse. Astfel de diferenţe, împreună cu absenţa unei astfel de legislaţii în anumite state membre, pot crea obstacole inutile în calea schimburilor comerciale şi pot denatura concurenţa în cadrul pieţei interne.

(5) Este necesar să se armonizeze legislaţiile şi dispoziţiile naţionale care, în scopul de a combate formarea ozonului de la nivelul solului, stabilesc valori limită pentru conţinutul de COV din produsele reglementate de prezenta directivă, pentru a se garanta că acestea nu limitează libera circulaţie a produselor în cauză.

(6) Întrucât obiectivul acţiunii propuse, anume reducerea emisiilor de COV, nu poate fi realizat într-o măsură suficientă de statele membre, deoarece emisiile de COV dintr-un stat membru afectează calitatea aerului din alte state membre şi, prin urmare, reducerile de emisii de COV, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este prevăzut la acelaşi articol, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(7) Conţinutul de COV din vopsele, lacuri şi produsele de refinisare a vehiculelor conduce la emisii semnificative de COV în aer, care contribuie la formarea locală şi transfrontalieră de oxidanţi fotochimici în stratul limită al troposferei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...