Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 512/2004 de instituire a Sistemului de Informaţii privind Vizele (SIV) Număr celex: 32004D0512

În vigoare de la 15.06.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 8 iunie 2004
de instituire a Sistemului de Informaţii privind Vizele (SIV)
(2004/512/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Consiliul European de la Sevilia din 21 şi 22 iunie 2002 a considerat că stabilirea unui sistem comun de identificare a datelor privind vizele este o prioritate absolută şi a solicitat introducerea fără întârziere a acestuia, în lumina unui studiu de fezabilitate şi pe baza orientărilor adoptate de Consiliu la 13 iunie 2002.

(2) La 5 şi 6 iunie 2003, Consiliul a salutat studiul de fezabilitate prezentat de Comisie în mai 2003, a confirmat obiectivele Sistemului de Informaţii privind Vizele (SIV) enunţate în orientări şi a invitat Comisia să continue lucrările pregătitoare pentru dezvoltarea SIV în cooperare cu statele membre, pe baza unei arhitecturi centralizate, ţinând cont de opţiunea unei platforme tehnice comune cu a doua generaţie a Sistemului de informaţii Schengen (SIS II).

(3) Consiliul European de la Salonic din 19 şi 20 iunie 2003 a considerat necesară, în urma studiului de fezabilitate, stabilirea orientărilor de îndată ce este posibil, cu privire la planificarea dezvoltării SIV şi a bazei juridice corespunzătoare care să permită crearea acestuia şi angajarea resurselor financiare necesare.

(4) Prezenta decizie constituie baza juridică necesară pentru a permite includerea în bugetul general al Uniunii Europene a alocărilor necesare pentru dezvoltarea SIV şi execuţia respectivei părţi a bugetului, incluzând măsurile preparatorii necesare pentru a încorpora caracteristicile biometrice într-un stadiu ulterior, în conformitate cu concluziile Consiliului din 19 februarie 2004.

(5) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competenţelor de executare conferite Comisiei1. Comitetul care asistă Comisia ar trebui să se reunească, după caz, în două formaţiuni distincte, în funcţie de ordinea de zi.

(6) Dat fiind că obiectivele prezentei decizii, şi anume dezvoltarea unui SIV comun, nu pot fi realizate satisfăcător de statele membre şi pot, în consecinţă, având în vedere amploarea şi impactul acţiunii, să fie realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, enunţat în respectivul articol, prezenta decizie nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(7) Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale şi observă principiile consacrate în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(8) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii şi, prin urmare, nu este obligată în temeiul acesteia şi nici nu face obiectul aplicării sale. Ţinând seama de faptul că prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a acquis-ului Schengen în temeiul dispoziţiilor titlului IV din partea a treia a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, Danemarca ar trebui, în conformitate cu articolul 5 din protocolul menţionat anterior, să decidă în termen de şase luni de la data la care Consiliul va fi adoptat prezenta decizie, dacă o va transpune sau nu în dreptul său intern.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...