Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1082/2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) Număr celex: 32006R1082

În vigoare de la 31.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1082/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 5 iulie 2006
privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 159 al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Articolul 159 al treilea paragraf din tratat prevede că pot fi adoptate acţiuni specifice în afara fondurilor prevăzute la primul paragraf al articolului menţionat anterior pentru a realiza obiectivul de coeziune economică şi socială prevăzută de tratat. Dezvoltarea armonioasă a ansamblului Comunităţii şi consolidarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale implică consolidarea cooperării teritoriale. În acest sens, trebuie adoptate măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor în care sunt puse în aplicare acţiunile de cooperare teritorială.

(2) Se impun măsuri pentru a reduce dificultăţile semnificative cu care se confruntă statele membre, în special regiunile şi colectivităţile locale, pentru a realiza şi a gestiona acţiunile de cooperare teritorială în cadrul legislaţiilor şi procedurilor naţionale diferite.

(3) Ţinând seama în special de creşterea numărului de frontiere terestre şi maritime ale Comunităţii în urma extinderii, este necesar să se faciliteze consolidarea cooperării teritoriale în Comunitate.

(4) Instrumentele existente, precum gruparea europeană de interes economic, s-au dovedit puţin adaptate pentru a organiza o cooperare structurată subordonată iniţiativei comunitare Interreg în perioada de programare 2000-2006.

(5) Acquis-ul Consiliului Europei furnizează diferite cadre şi posibilităţi care permit autorităţilor regionale şi locale să asigure o cooperare transfrontalieră. Prezentul instrument nu intenţionează, prin urmare, să eludeze anumite cadre sau să furnizeze un ansamblu de norme comune specifice care ar reglementa în mod uniform ansamblul acestor dispoziţii în întreaga Comunitate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...