Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1028/2006 privind standardele de comercializare aplicabile ouălor Număr celex: 32006R1028

În vigoare de la 07.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1028/2006 AL CONSILIULUI
din 19 iunie 2006
privind standardele de comercializare aplicabile ouălor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul ouălor1, în special articolul 2 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Standardele de comercializare pot contribui la îmbunătăţirea calităţii ouălor şi, în consecinţă, pot facilita vânzarea acestora. Prin urmare, este în interesul producătorilor, comercianţilor şi consumatorilor să fie aplicate standarde de comercializare în ceea ce priveşte ouăle.

(2) Experienţa dobândită din aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite standarde de comercializare aplicabile ouălor2 a arătat că este necesar să se aducă acestora noi modificări şi simplificări. Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 ar trebui abrogat şi înlocuit cu un nou regulament.

(3) Standardele ar trebui să fie aplicabile în principiu tuturor ouălor de găină din specia Gallus gallus comercializate în Comunitate. Cu toate acestea, este de dorit să se dea statelor membre posibilitatea de a excepta de la aceste standarde ouăle care fac obiectul unor forme de vânzare directă de la producător la consumatorul final, în măsura în care este vorba despre cantităţi mici.

(4) Este necesar să se stabilească o distincţie clară, pe de o parte, între ouăle proprii pentru consumul uman în aceeaşi stare şi, pe de altă parte, cele care nu sunt proprii pentru consumul uman şi care se folosesc în industria alimentară sau nealimentară. Prin urmare, ar trebui să se distingă două categorii de ouă, categoria A şi categoria B.

(5) Consumatorul ar trebui să poată distinge diferitele categorii de calitate şi de greutate şi să poată cunoaşte modul de creştere utilizat în conformitate cu Directiva 2002/4/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2002 privind înregistrarea unităţilor de creştere a găinilor ouătoare reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului3. Această cerinţă poate fi satisfăcută prin aplicarea unor mărci pe ouă şi pe ambalaje.

(6) Pentru a garanta trasabilitatea ouălor puse în vânzare pe piaţă în scopul consumului uman, este necesar să se înscrie pe ouăle de categoria A numărul distinctiv al producătorului, în conformitate cu Directiva 2002/4/CE. Ouăle din categoria B ar trebui să fie, de asemenea, marcate pentru a se evita practicile frauduloase. Ouăle din categoria B ar trebui, cu toate acestea, să poarte o altă indicaţie decât codul producătorului, atâta timp cât este posibilă distingerea diferitelor categorii de calitate. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, statele membre ar trebui autorizate să prevadă derogări atunci când ouăle din categoria B sunt comercializate exclusiv pe teritoriul acestora.

(7) Pentru a se evita practicile frauduloase, ouăle ar trebui să fie marcate cât mai repede după ouat.

(8) Este necesar ca centrele de ambalare desemnate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală4 să clasifice ouăle în funcţie de greutatea şi calitatea acestora. Centrele de ambalare care lucrează doar pentru industria alimentară şi nealimentară nu ar trebui să fie obligate să clasifice ouăle în funcţie de greutatea acestora.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...