Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri Număr celex: 32006R1013

În vigoare de la 12.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1013/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 14 iunie 2006
privind transferurile de deşeuri

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Obiectivul şi componenta principală şi predominantă a prezentului regulament reprezintă protecţia mediului, efectele acestuia asupra comerţului internaţional fiind doar accesorii.

(2) Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în interiorul, la intrarea şi ieşirea din Comunitatea Europeană3 a fost deja modificat considerabil de câteva ori şi necesită alte modificări. În special, este necesar să se încorporeze în regulamentul respectiv conţinutul Deciziei 94/774/CE a Comisiei din 24 noiembrie 1994 privind documentul de însoţire standard prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului4 şi al Deciziei 1999/412/CE a Comisiei din 3 iunie 1999 privind chestionarul de raport obligatoriu al statelor membre în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului5. În consecinţă, Regulamentul (CEE) nr. 259/93 ar trebui înlocuit în scopul clarităţii.

(3) Decizia 93/98/CEE a Consiliului6 se referea la încheierea, în numele Comunităţii, a Convenţiei de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul transporturilor transfrontaliere de deşeuri periculoase şi al eliminării acestora7, la care Comunitatea este parte din 1994. Prin adoptarea Regulamentului (CEE) nr. 259/93, Consiliul a stabilit norme de reducere şi control a transporturilor menţionate anterior elaborate, inter alia, astfel încât sistemul comunitar existent pentru supravegherea şi controlul circulaţiei deşeurilor să îndeplinească cerinţele Convenţiei de la Basel.

(4) Decizia 97/640/CE a Consiliului8 se referea la aprobarea, în numele Comunităţii, a modificării Convenţiei de la Basel în conformitate cu Decizia III/1 a Conferinţei părţilor. Prin modificarea respectivă, toate exporturile de deşeuri periculoase destinate eliminării din ţările menţionate la anexa VII la Convenţie în ţări care nu apar în anexa respectivă au fost interzise, astfel cum au fost interzise, de la 1 ianuarie 1998, toate exporturile de deşeuri periculoase menţionate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Convenţie şi destinate recuperării. Regulamentul (CEE) nr. 259/93 a fost modificat în consecinţă prin Regulamentul (CE) nr. 120/97 al Consiliului9.

(5) În contextul aprobării de către Comunitate a Deciziei C(2001)107/Final a Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C(92)39/Final privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor destinate operaţiunilor de recuperare (Decizia OCDE), pentru a armoniza listele de deşeuri cu Convenţia de la Basel şi pentru a revizui anumite cerinţe, este necesar să se încorporeze conţinutul deciziei respective în legislaţia comunitară.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...