Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 32/2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006L0032

În vigoare de la 27.04.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/32/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 5 aprilie 2006
privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile
energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Este necesar ca în Comunitate să se îmbunătăţească eficienţa energetică la utilizatorii finali, să se gestioneze cererea de energie şi să se promoveze producerea de energie regenerabilă, dat fiind faptul că există posibilităţi relativ limitate pentru orice alte influenţe asupra condiţiilor de furnizare şi distribuţie a energiei pe termen scurt şi mediu fie prin construirea de capacităţi noi, fie prin îmbunătăţirea transportului şi a distribuţiei. Prezenta directivă contribuie astfel la creşterea siguranţei în furnizare.

(2) De asemenea, îmbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii finali va contribui la reducerea consumului de energie primară, la scăderea emisiilor de CO2 şi a altor emisii de gaze cu efect de seră şi, prin urmare, la prevenirea unei schimbări climatice periculoase. Aceste emisii continuă să crească, făcând din ce în ce mai dificilă respectarea angajamentelor de la Kyoto. Activităţile umane atribuite sectorului energetic sunt responsabile pentru nu mai puţin de 78% din emisiile de gaze cu efect de seră din Comunitate. Cel de-al şaselea Program comunitar de acţiune pentru mediu, prevăzut de Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului4, consideră că este nevoie de reduceri suplimentare pentru a îndeplini obiectivul pe termen lung al Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, de stabilizare a concentraţiilor atmosferice ale gazelor cu efect de seră la un nivel care ar împiedica interferenţa antropogenă periculoasă cu sistemul climatic. Prin urmare, sunt necesare politici şi măsuri concrete.

(3) Îmbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii finali va face posibilă exploatarea potenţialului de economii de energie rentabile, într-un mod eficient din punct de vedere economic. Măsurile de eficienţă energetică ar putea duce la obţinerea acestor economii de energie, ajutând astfel Comunitatea să îşi reducă dependenţa faţă de importurile de energie. Mai mult, orientarea către tehnologii mai eficiente din punct de vedere energetic poate intensifica spiritul inovator şi competitiv în cadrul Comunităţii, în conformitate cu strategia de la Lisabona.

(4) Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a primei faze a Programului european privind schimbările climatice menţiona o directivă privind gestiunea cererii de energie ca fiind una dintre măsurile prioritare privind schimbările climatice care trebuie luate la nivel comunitar.

(5) Prezenta directivă este în conformitate cu Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică5 şi cu Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale6 care oferă posibilitatea de utilizare a eficienţei energetice şi a gestiunii cererii de energie ca alternative la noi surse de furnizare şi pentru protecţia mediului, permiţând autorităţilor din statele membre, inter alia, să liciteze pentru noi capacităţi sau să opteze pentru măsuri de eficienţă energetică şi gestiunea cererii de energie, inclusiv prin sisteme pentru certificate albe.

(6) Prezenta directivă nu aduce atingere articolului 3 din Directiva 2003/54/CE care impune ca statele membre să garanteze că toţi consumatorii casnici şi, în măsura în care statele membre consideră potrivit, întreprinderile mici beneficiază de un serviciu universal, adică de dreptul de a li se furniza electricitate la un anumit nivel de calitate pe teritoriul lor, la preţuri rezonabile, transparente şi care pot fi uşor şi clar comparate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...