Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 23/2006 privind licenţa comunitară de controlor de trafic aerian (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006L0023

În vigoare de la 27.04.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/23/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 5 aprilie 2006
privind licenţa comunitară de controlor de trafic aerian
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Punerea în aplicare a legislaţiei privind Cerul European Unic presupune elaborarea unei legislaţii mai detaliate, în special cu privire la eliberarea licenţelor controlorilor de trafic aerian, pentru a asigura cele mai ridicate standarde de responsabilitate şi competenţă, pentru a creşte disponibilitatea controlorilor de trafic aerian şi pentru a promova recunoaşterea reciprocă a licenţelor, aşa cum se prevede în articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în cerul unic european3, urmărind o îmbunătăţire generală a siguranţei traficului aerian şi a competenţelor personalului.

(2) Introducerea unei licenţe comunitare este o modalitate de recunoaştere a rolului specific pe care controlorii de trafic aerian îl joacă în efectuarea controlului traficului aerian în condiţii de siguranţă. Stabilirea standardelor de competenţă la nivel comunitar va reduce, de asemenea, fragmentarea în acest domeniu, permiţând astfel o organizare mai eficientă a activităţii, în cadrul unei colaborări regionale din ce în ce mai intense între furnizorii de servicii de navigaţie aeriană. Prin urmare, prezenta directivă reprezintă o parte esenţială a legislaţiei Cerului European Unic.

(3) Directiva este instrumentul cel mai corespunzător pentru stabilirea standardelor de competenţă, lăsând astfel statele membre să decidă cu privire la modalităţile de a se conforma acestor standarde.

(4) Prezenta directivă ar trebui să se bazeze pe standardele internaţionale existente. Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) a adoptat dispoziţii privind eliberarea licenţelor controlorilor de trafic aerian, inclusiv cerinţele lingvistice. Organizaţia Europeană pentru siguranţa navigaţiei aeriene (Eurocontrol), instituită prin Convenţia internaţională din 13 decembrie 1960 privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene, a adoptat cerinţele Eurocontrol pentru Reglementarea siguranţei. În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004, prezenta directivă transpune condiţiile prevăzute de Cerinţa Eurocontrol pentru Reglementarea Siguranţei nr. 5 (ESARR 5)cu privire la controlorii de trafic aerian.

(5) Caracteristicile specifice traficului aerian comunitar impun introducerea şi aplicarea efectivă a standardelor de competenţă comunitară pentru controlorii de trafic aerian angajaţi de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană care activează, în principal, în domeniul traficului aerian general. Statele membre pot, de asemenea, să aplice dispoziţiile naţionale adoptate în temeiul prezentei directive în cazul controlorilor de trafic aerian stagiari şi în cazul controlorilor de trafic aerian care îşi exercită atribuţiile sub responsabilitatea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană care îşi oferă serviciile în special pentru mişcări de aeronave, altele decât traficul aerian general.

(6) În cazul în care statele membre iau măsuri pentru a asigura respectarea cerinţelor comunitare, autorităţile care asigură supravegherea şi verificarea respectării acestora ar trebui să fie suficient de independente faţă de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană şi de organismele de formare. Autorităţile trebuie, de asemenea, să rămână capabile de a-şi îndeplini sarcinile în mod eficient. Autoritatea naţională de supraveghere numită sau înfiinţată în temeiul prezentei directive poate fi reprezentată de acelaşi organism sau aceleaşi organismele numite sau înfiinţate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european4.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...