Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 514/2006 privind conformitatea anumitor standarde cu cerinţa generală de siguranţă prevăzută de Directiva 2001/95/CE şi publicarea referinţelor lor în Jurnalul Oficial [notificată cu numărul C(2006) 3277] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006D0514

În vigoare de la 22.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 20 iulie 2006
privind conformitatea anumitor standarde cu cerinţa generală de
siguranţă prevăzută de Directiva 2001/95/CE şi publicarea referinţelor
lor în Jurnalul Oficial [notificată cu numărul C(2006) 3277]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2006/514/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor1, în special articolul 4 alineatul (2) al doilea şi al patrulea paragraf,

după consultarea comitetului permanent instituit în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice privind serviciile societăţii informaţionale2,

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE prevede obligaţia producătorilor de a introduce pe piaţă numai produse sigure.

(2) În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, un produs este considerat sigur, în ceea ce priveşte riscurile şi categoriile de risc reglementate de standardele naţionale relevante, în cazul în care este conform cu standardele naţionale neobligatorii care transpun standardele europene, ale căror referinţe au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 4 din respectiva directivă.

(3) În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din respectiva directivă, standardele europene trebuie să fie stabilite de organismele europene de standardizare, pe baza unui mandat stabilit de Comisie. Comisia va publica referinţele respectivelor standarde.

(4) Articolul 4 alineatul (2) din respectiva directivă prevede o procedură de publicare a referinţelor standardelor adoptate de organismele europene de standardizare înainte de intrarea în vigoare a directivei. În cazul în care standardele în cauză asigură conformitatea cu cerinţa generală de siguranţă, Comisia decide să publice referinţele lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În aceste cazuri, Comisia, din proprie iniţiativă sau la cererea unui stat membru, hotărăşte, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 alineatul (2) din respectiva directivă, dacă standardul în cauză îndeplineşte cerinţa generală de siguranţă. Comisia decide publicarea referinţelor standardului în cauză după consultarea comitetului instituit în temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE. Comisia informează statele membre cu privire la decizia sa.

(5) Cu toate acestea, anumite standarde au fost adoptate de organismele europene de standardizare, de la intrarea în vigoare a directivei, în absenţa unui mandat în temeiul articolului 4 alineatul (1) din respectiva directivă. Intenţia legislatorului a fost de a asigura cooperarea cu organismele europene de standardizare şi de a recunoaşte standardele de siguranţă adecvate aplicabile produselor care intră în domeniul de aplicare a directivei şi pentru care mandatul Comisiei nu a fost emis în conformitate cu dispoziţiile relevante menţionate la articolul 4. Prin urmare, este necesar să se prevadă publicarea referinţelor standardelor respective şi luarea de măsuri în acest scop în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4 alineatul (2).

(6) Prezenta decizie privind conformitatea standardelor enumerate în anexă cu cerinţa generală de siguranţă este adoptată la iniţiativa Comisiei.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...