Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 505/2006 de instituire a unui Comitet de examinare a avizelor privind standardele contabile în vederea consilierii Comisiei cu privire la obiectivitatea şi neutralitatea avizelor European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) Număr celex: 32006D0505

În vigoare de la 21.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 14 iulie 2006
de instituire a unui Comitet de examinare a avizelor privind
standardele contabile în vederea consilierii Comisiei cu privire
la obiectivitatea şi neutralitatea avizelor European
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
(2006/505/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

întrucât:

(1) Este necesar un înalt nivel de transparenţă şi comparabilitate a raportărilor financiare pentru toate societăţile cotate la bursă, în vederea constituirii unei pieţe de capital integrate care să funcţioneze în mod efectiv, armonios şi eficient.

(2) Pentru a contribui la o mai bună funcţionare a pieţei interne, Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului1 prevede obligaţia societăţilor cotate pe o piaţă reglementată de a elabora conturi consolidate, în conformitate cu setul unic de standarde contabile globale, denumite în mod comun Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Regulamentul prevede în considerentul 10 crearea unui comitet tehnic contabil, care să furnizeze sprijin şi expertiză Comisiei pentru evaluarea standardelor contabile internaţionale.

___________

1 Decizia 2000/407/CE a Comisiei din 19 iunie 2000 privind echilibrul între bărbaţi şi femei în cadrul comitetelor şi grupurilor de experţi constituite de Comisie (JO L 154, 27.6.2000, p. 34).

(3) European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a fost creat în martie 2001 de organizaţii reprezentând preparatori, utilizatori şi profesionişti în domeniul contabilităţii, implicaţi în procesul de raportare financiară; EFRAG îşi dă avizul cu privire la conformitatea standardului sau interpretării, care urmează să fie adoptat de dreptul comunitar şi, în special, cu privire la cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 în ce priveşte inteligibilitatea, pertinenţa, fiabilitatea şi comparabilitatea, precum şi principiul de imagine fidelă enunţat în Directivele 78/660/CEE2 şi 83/349/CEE3 ale Consiliului.

___________

1 JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

2 JO L 222, 14.8.1978, p. 11. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).

3 JO L 193, 18.7.1983, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/43/CE.

(4) Întrucât EFRAG este un organism privat, este important, pentru asigurarea unui proces de avizare de un grad înalt de calitate, transparenţă şi credibilitate, să se creeze o infrastructură instituţională corespunzătoare, care să asigure caracterul obiectiv şi echilibrat al avizului său.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...