Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 236/2006 privind condiţiile speciale care reglementează produsele pescăreşti importate din Indonezia şi destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2006) 843] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006D0236

În vigoare de la 22.03.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 21 martie 2006
privind condiţiile speciale care reglementează produsele pescăreşti
importate din Indonezia şi destinate consumului uman [notificată cu
numărul C(2006) 843] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2006/236/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele provenind din ţări terţe şi introduse în Comunitate1, în special articolul 22 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul alimentelor, de înfiinţare a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei alimentelor2, în special articolul 53 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 97/78/CE şi cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002, trebuie să se adopte măsurile necesare în ceea ce priveşte importurile de anumite produse provenind din ţări terţe în care apare sau se dezvoltă orice cauză care poate constitui o ameninţare gravă pentru sănătatea animală şi umană.

(2) În produsele pescăreşti importate din Indonezia şi destinate consumului uman au fost detectate histamină şi metale grele. Prezenţa acestor metale în produsele alimentare reprezintă un risc potenţial pentru sănătatea umană.

(3) Directiva 91/493/CEE a Consiliului din 22 iulie 1991 de stabilire a normelor de sănătate publică ce reglementează producerea şi introducerea pe piaţă a produselor pescăreşti3 stabileşte procedura de prelevare de probe şi de analiză pentru histamină şi stabileşte conţinutul maxim autorizat de substanţa în cauză.

(4) Regulamentul (CE) nr. 466/2001 al Comisiei din 8 martie 2001 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare4 stabileşte conţinuturile maxime de metale grele autorizate în produsele pescăreşti.

(5) Ultima inspecţie comunitară în Indonezia a relevat lipsuri grave în materie de igienă în manipularea produselor pescăreşti. Ca urmare a acestor lipsuri, peştele nu prezintă prospeţimea optimă şi se alterează rapid, atingând niveluri ridicate de histamină la speciile în cauză. Inspecţiile au relevat, de asemenea, lipsuri grave în capacitatea autorităţilor indoneziene de a efectua controale fiabile asupra produselor pescăreşti, în special în cazul controalelor pentru depistarea histaminei şi a metalelor grele la speciile în cauză.

(6) Este necesar ca statele membre să efectueze controale adecvate asupra produselor pescăreşti importate din Indonezia la sosirea acestora la punctele de control la frontieră din Comunitate, în scopul de a preveni introducerea pe piaţă a unor produse improprii pentru consumul uman.

(7) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 a stabilit un sistem de schimb rapid de informaţii şi folosirea acestui sistem este adecvată aplicării obligaţiei de informare reciprocă prevăzută la articolul 22 alineatul (2) din Directiva 97/78/CE. De asemenea, statele membre informează Comisia prin rapoarte periodice privind toate rezultatele analizelor efectuate în cursul controalelor oficiale asupra loturilor de produse pescăreşti provenind din Indonezia.

(8) Prezenta decizie va fi revizuită în funcţie de garanţiile prezentate de autorităţile indoneziene competente şi în funcţie de rezultatele analizelor efectuate de statele membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...