Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 216/2006 privind publicarea referinţelor standardului EN 143:2000 "Dispozitive de protecţie respiratorie - Filtre pentru particule - Cerinţe, testare, marcaj" în conformitate cu Directiva 89/686/CEE a Consiliului (echipament individual de protecţie) [notificată cu numărul C(2006) 777] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006D0216

În vigoare de la 17.03.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 16 martie 2006
privind publicarea referinţelor standardului EN 143:2000 "Dispozitive
de protecţie respiratorie - Filtre pentru particule - Cerinţe, testare,
marcaj" în conformitate cu Directiva 89/686/CEE a Consiliului
(echipament individual de protecţie)
[notificată cu numărul C(2006) 777]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2006/216/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 89/686/CEE din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecţie1, în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere avizul comitetului permanent înfiinţat în temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice2,

întrucât:

(1) Directiva 89/686/CEE prevede că echipamentul individual de protecţie poate fi introdus pe piaţă şi utilizat numai dacă asigură protecţia sănătăţii şi siguranţa utilizatorilor fără a aduce atingere sănătăţii sau siguranţei altor persoane, animalelor domestice sau bunurilor, atunci când este întreţinut corespunzător şi utilizat în scopul pentru care a fost conceput.

(2) În conformitate cu articolul 5 din Directiva 89/686/CEE, se consideră că echipamentul individual de protecţie care poartă marca CE şi pentru care fabricantul poate prezenta declaraţia de conformitate şi certificatul de examinare de tip CE eliberat de un organism notificat, care atestă conformitatea cu standardele naţionale corespunzătoare care transpun standardele armonizate, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Comisie, se presupune că îndeplineşte cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă prevăzute la articolul 3 din Directiva 89/686/CEE şi incluse în anexa II la directiva menţionată. Statele membre trebuie să publice referinţele standardelor naţionale care transpun standardele armonizate.

(3) În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 89/686/CEE, Comisia şi Franţa au depus o contestaţie oficială potrivit căreia standardul EN 143:2000 "Dispozitive de protecţie respiratorie - Filtre pentru particule - Cerinţe, testare, marcaj", aprobat de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) la 7 ianuarie 2000 şi ale cărui referinţe au fost publicate mai întâi în Jurnalul Oficial la 24 ianuarie 20013, nu îndeplineşte în totalitate cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă prevăzute la articolul 3 din Directiva 89/686/CEE în ceea ce priveşte filtrele pentru particule, a căror eficienţă de filtrare este în totalitate sau în parte rezultatul utilizării de materiale bazate pe fibre neţesute încărcate electric, denumite în continuare "filtre electrostatice".

(4) Rezultatele testelor privind eficienţa de filtrare pentru diferite tipuri de filtre pentru particule demonstrează că procedura de testare utilizată pentru măsurarea penetrării filtrului astfel cum se defineşte în clauzele 8.7.2.4 ultima teză şi 8.7.3.4 ultima teză din standardul EN 143:2000, în temeiul cărora măsurarea penetrării se face la trei minute după începerea testului aerosol, nu asigură respectarea cerinţei esenţiale de sănătate şi siguranţă 3.10.1 (Protecţia respiratorie) din Anexa II la Directiva 89/686/CEE în ceea ce priveşte filtrele electrostatice.

(5) Mai exact, s-a observat că eficienţa acestui tip de filtru poate să scadă rapid pe parcursul utilizării. Eficienţa de filtrare astfel cum este determinată în conformitate cu procedura de testare standardizată - trei minute după începerea testului - poate fi irelevantă în orice moment după trecerea celor trei minute. Eficienţa de filtrare poate să scadă considerabil şi, prin urmare, să compromită clasa de eficienţă în care a fost încadrat un filtru electrostatic, precum şi informaţiile referitoare la respectivul filtru. În cazul în care încadrarea într-o anumită clasă de eficienţă se dovedeşte în timpul utilizării ca fiind incorectă, expunerea potenţială la particulele periculoase din aer poate afecta serios sănătatea şi siguranţa utilizatorului. Rezultatele testelor indică scăderea eficienţei de filtrare a filtrelor electrostatice şi în cazul în care sunt utilizate cu întreruperi.

(6) Având în vedere aceste constatări, nici clauzele 8.7.2.4 ultima teză şi 8.7.3.4 ultima teză din standardul EN 143:2000 nu asigură respectarea cerinţelor esenţiale de sănătate şi siguranţă 1.1.1 (Ergonomie), 1.1.2.1 (Cel mai înalt nivel de protecţie posibil) şi 1.1.2.2 (Categorii de protecţie adecvate unor niveluri diferite de risc) din anexa II la Directiva 89/686/CEE în ceea ce priveşte filtrele electrostatice. În plus, clauza 10 din standardul în cauză nu asigură respectarea cerinţei esenţiale de sănătate şi siguranţă 1.4(b) (Informaţii furnizate de fabricant), întrucât nu se cere nici o avertizare privind scăderea în timp a eficienţei de filtrare a filtrelor electrostatice.

(7) Prin urmare, nici alte standarde armonizate conexe, care fie prevăd că testarea trebuie efectuată în conformitate cu standardul EN 143:2000, fie prevăd o procedură de măsurare de probă identică celei prevăzute în standardul EN 143:2000, nu asigură respectarea cerinţelor esenţiale de sănătate şi siguranţă din Directiva 89/686/CEE menţionată anterior, în ceea ce priveşte filtrele electrostatice.

(8) La cererea Comisiei, Organizaţia Europeană pentru Standardizare - CEN, Comitetul tehnic CEN/TC 79 "Dispozitive de protecţie respiratorie", a început revizuirea standardului EN 143:2000 în vederea remedierii neajunsurilor descrise. Până la apariţia versiunii revizuite, în interesul siguranţei şi certitudinii juridice, publicarea referinţelor standardului EN 143:2000 trebuie să fie însoţită de o avertizare corespunzătoare, de care trebuie, de asemenea, să se ţină cont în ceea ce priveşte standardele armonizate conexe. Statele membre trebuie să adauge o avertizare identică în standardele lor naţionale care transpun standardul armonizat.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...