Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 2423/2001 privind bilanţul consolidat al sectorului instituţiilor financiare monetare (BCE/2001/13) Număr celex: 32001R2423

În vigoare de la 17.12.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE (CE) NR. 2423/2001
din 22 noiembrie 2001
privind bilanţul consolidat al sectorului instituţiilor
financiare monetare (BCE/2001/13)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2533/98 din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană1, în special art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (4),

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2531/98 din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană2, în special art. 6 alin. (4),

întrucât:

(1) Regulamentul Băncii Centrale Europene (CE) nr. 2819/98 din 1 decembrie 1998 privind bilanţul consolidat al sectorului instituţiilor financiare monetare (BCE/1998/16)3 a fost deja modificat de Regulamentul (CE) nr. 1921/2000 (BCE/2000/8)4; odată cu noile modificări substanţiale aduse acestui regulament, este de dorit ca dispoziţiile în discuţie să fie restructurate prin reunirea lor într-un text unic în cadrul prezentului regulament.

(2) Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) solicită, pentru îndeplinirea sarcinilor sale, elaborarea bilanţului consolidat al sectorului instituţiilor financiare monetare (IFM). Scopul principal al bilanţului este să ofere Băncii Centrale Europene (BCE) o imagine statistică completă a evoluţiilor monetare în statele membre participante, care sunt considerate un singur teritoriu economic. Statistică se referă la activele şi pasivele financiare agregate din punct de vedere al stocurilor, fluxurile de credite de înaltă calitate şi, de asemenea, fluxurile ameliorate ale deţinerilor de titluri de valoare.

(3) BCE, în conformitate cu dispoziţiile Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (denumit în continuare "Tratat") şi pe baza condiţiilor stabilite în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statut"), adoptă regulamente în măsura în care este necesar pentru punerea în aplicare a atribuţiilor SEBC definite în Statut şi, în anumite cazuri, stabilite în dispoziţiile adoptate de Consiliu menţionate în art. 107 alin. (6) din Tratat.

(4) Art. 5.1 din Statut prevede ca BCE, asistată de băncile centrale naţionale (BCN), să colecteze informaţiile statistice necesare fie de la autorităţile naţionale competente, fie direct de la agenţii economici, pentru a îndeplini atribuţiile SEBC. Art. 5.2 din Statut stipulează că BCN îndeplineşte, în măsura posibilului, atribuţiile descrise în art. 5.1.

(5) Poate fi necesar şi poate reduce obligaţiile de raportare, ca BCN să colecteze de la operatorii cu obligaţie de raportare informaţiile statistice necesare pentru a îndeplini cerinţele statistice ale BCE ca parte dintr-un cadru mai larg de raportare statistică pe care BCN îl stabilesc pe propria lor răspundere în conformitate cu legislaţia comunitară sau naţională sau cu practicile existente şi care este folosit în alte scopuri statistice, cu condiţia ca îndeplinirea cerinţelor statistice ale BCE să nu fie periclitată. Pentru a promova transparenţa se recomandă, în aceste cazuri, ca operatorii raportori să fie informaţi cu privire la faptul că datele sunt colectate în alte scopuri statistice. În cazuri specifice, BCE se poate baza, pentru îndeplinirea cerinţelor, pe informaţiile statistice colectate în astfel de scopuri.

(6) Art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 obligă BCE să specifice operatorii cu obligaţie de raportare din categoria operatorilor de referinţă şi acordă BCE dreptul de a scuti total sau parţial clase specifice de operatori raportori de la îndeplinirea cerinţelor sale de raportare statistică. Art. 6 alin. (4) prevede că BCE poate adopta regulamente de specificare a condiţiilor pe baza cărora poate fi exercitat dreptul de a verifica sau de a efectua colectarea obligatorie de informaţii statistice.

(7) Art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 2531/98 împuterniceşte BCE să adopte regulamente sau decizii pentru a scuti instituţiile de obligaţia de a constitui rezerve obligatorii, să specifice modalităţile de excludere sau deducere a obligaţiilor faţă de oricare altă instituţie din baza rezervelor şi să stabilească diferite rate de rezerve pentru anumite categorii de obligaţii. În temeiul art. 6, BCE are dreptul de a colecta de la instituţii informaţiile necesare pentru aplicarea rezervelor obligatorii şi dreptul de a verifica exactitatea şi calitatea informaţiilor furnizate de instituţii pentru a demonstra conformitatea cu rezervele obligatorii. Pentru a reduce obligaţiile generale de raportare se recomandă ca informaţiile statistice referitoare la bilanţul lunar să fie utilizate, în plus, la calcularea regulată a bazei rezervelor instituţiei de credit reglementate de sistemul de rezerve obligatorii al SEBC.

(8) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede dreptul statelor membre de a se autoorganiza în domeniul statistic şi de a coopera cu SEBC pentru a garanta îndeplinirea obligaţiilor care rezultă din art. 5 din Statut.

(9) În timp ce regulamentele adoptate de BCE pe baza art. 34.1 din Statut nu îi conferă acesteia drepturi şi nu impune obligaţii statelor membre neparticipante, art. 5 din Statut se aplică atât statelor membre participante, cât şi celor neparticipante. Regulamentul (CE) nr. 2533/98 reaminteşte că art. 5 din Statut, împreună cu art. 5 din Tratat, implică obligaţia de a configura şi pune în aplicare la nivel naţional toate măsurile pe care statele membre neparticipante le consideră adecvate pentru a efectua colectarea de informaţii statistice necesare pentru a îndeplini cerinţele de raportare statistică ale BCE şi pregătirile în domeniul statisticii în timp util, astfel încât să devină state membre participante.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...