Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2298/2001 de stabilire a normelor privind exportul produselor livrate cu titlu de ajutor alimentar Număr celex: 32001R2298

În vigoare de la 27.11.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 2298/2001 AL COMISIEI
din 26 noiembrie 2001
de stabilire a normelor privind exportul produselor livrate cu
titlu de ajutor alimentar

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a pieţei în sectorul cerealelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1666/20002, în special articolul 9 alineatul (2) şi articolul 13 alineatul (11), şi dispoziţiile corespunzătoare din alte regulamente privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor agricole,

întrucât:

(1) În sensul aplicării Regulamentului (CE) nr. 1292/96 al Consiliului din 27 iunie 1996 privind politica şi gestionarea ajutorului alimentar şi a acţiunilor specifice de sprijinire a siguranţei alimentelor3, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1726/20014 al Parlamentului European şi al Consiliului, Regulamentul (CE) nr. 2519/975 al Comisiei prevede normele generale pentru mobilizarea produselor care urmează să fie livrate cu titlu de ajutor alimentar comunitar.

(2) Normele de mobilizare menţionate anterior implică aplicarea de restituiri la export în cazul mobilizării în Comunitate. Cu toate acestea, prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 privind normele comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole6, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 90/20017, ar trebui prevăzute norme specifice în ceea ce priveşte anumite aspecte. Pentru a garanta, în special, menţinerea condiţiilor de concurenţă care se aplică la livrare în momentul prezentării ofertelor după atribuirea contractelor ca urmare a aplicării unor anumite tehnici care permit ajustarea restituirilor la export în funcţie de data de export, ar trebui să se prevadă dispoziţii care să permită suspendarea anumitor norme aplicabile comerţului cu produse agricole şi să se acorde o restituire la export care să fie aceeaşi pentru toţi participanţii la licitaţie şi care să rămână neschimbată, indiferent de data efectivă de export.

(3) Pentru a garanta faptul că dispoziţiile menţionate anterior se aplică corect, ar trebui să se prevadă norme administrative privind licenţele de export prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire de norme comune de aplicare a regimului de licenţe de import şi export şi de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole8, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/20019. În acest scop, garanţia pentru livrare constituită de către ofertantul declarat câştigător pentru operaţiunea de ajutor alimentar ca o asigurare a faptului că acesta îşi îndeplineşte obligaţiile de livrare, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentului (CE) nr. 2519/97, trebuie să fie considerată, de asemenea, drept suficientă şi pentru garantarea respectării obligaţiilor care rezultă din aceste licenţe.

(4) Livrările realizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2519/97 sunt considerate ajutor alimentar în sensul articolului 10 alineatul (4) din Acordul privind agricultura din cadrul rundei Uruguay.

(5) În ceea ce priveşte ajutorul alimentar naţional, acest regulament se aplică numai pentru ajutoarele care îndeplinesc condiţiile stabilite prin articolul 10 alineatul (4) din Acordul privind agricultura din cadrul rundei Uruguay. Pentru aceste operaţiuni trebuie să se aplice aceleaşi derogări de la Regulamentele (CE) nr. 800/1999 şi (CE) nr. 1291/2000 prevăzute pentru ajutorul comunitar.

(6) Restituirile la export pentru ajutorul alimentar comunitar se plătesc numai pentru cantităţile exportate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 800/1999 şi numai în cazul în care acestea sunt recepţionate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2519/97.

(7) În ceea ce priveşte rata de rambursare pentru ajutoarele alimentare naţionale, ar fi oportun să se aplice norma prevăzută la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 174/1999 al Comisiei din 26 ianuarie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 804/68 al Consiliului în ceea ce priveşte licenţele de export şi restituirile la export în cazul laptelui şi produselor lactate,10 astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1923/200111 şi la articolul 11 a din Regulamentul (CE) nr. 1162/95 al Comisiei din 23 mai 1995 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de licenţe de import şi export pentru cereale şi orez12, astfel cum a fost modificat ultima prin Regulamentul (CE) nr. 409/200113, adică norma în conformitate cu care restituirea care se aplică este cea stabilită şi publicată anterior prezentării ofertelor.

(8) Adoptarea unor dispoziţii orizontale privind rata de rambursare aplicabilă acţiunilor de ajutor alimentar naţional determină eliminarea dispoziţiilor sectoriale existente.

(9) Regulamentul (CE) nr. 259/98 al Comisiei din 30 ianuarie 1998 stabileşte normele pentru exportul produselor livrate cu titlu de ajutor alimentar comunitar14. Pentru a proceda la modificările necesare şi din motive de claritate şi eficienţă administrativă, Regulamentul (CE) nr. 259/98 trebuie să fie înlocuit.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...