Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1672/2006 de stabilire a unui program comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială - Progress Număr celex: 32006D1672

În vigoare de la 15.11.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA NR. 1672/2006/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 24 octombrie 2006
de stabilire a unui program comunitar pentru ocuparea forţei de muncă
şi solidaritate socială - Progress

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 13 alineatul (2), articolul 129 şi articolul 137 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3

întrucât:

(1) Consiliul European de la Lisabona din 23 şi 24 martie 2000 a inclus promovarea ocupării forţei de muncă şi a integrării sociale ca parte integrantă a strategiei globale a Uniunii, în scopul îndeplinirii obiectivului strategic al acesteia pentru următoarea decadă, de a deveni cea mai competitivă şi mai dinamică economie bazată pe cunoaştere la nivel mondial, capabilă de creştere economică durabilă, cu locuri de muncă mai numeroase şi mai bune şi o mai mare coeziune socială. Consiliul menţionat a stabilit obiective ambiţioase pentru Uniune, care vizează recrearea condiţiilor pentru ocuparea întregii forţe de muncă, îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii, precum şi promovarea coeziunii sociale şi o piaţă a forţei de muncă care favorizează integrarea. În plus, Consiliul European de la Bruxelles din 22 şi 23 martie 2005 s-a concentrat din nou asupra strategiei menţionate.

(2) În conformitate cu intenţia expresă a Comisiei de a consolida şi raţionaliza instrumentele de finanţare comunitare, este necesar ca prezenta decizie să stabilească un program unic şi raţionalizat, care să prevadă continuarea şi dezvoltarea activităţilor lansate pe baza Deciziei 2000/750/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind stabilirea unui program de acţiune comunitară de combatere a discriminării (2001-2006)4, a Deciziei 2001/51/CE a Consiliului din 20 decembrie 2000 de stabilire a unui program de acţiune comunitară referitor la strategia comunitară privind egalitatea între femei şi bărbaţi (2001-2005)5, a Deciziei nr. 50/2002/CE6 a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 decembrie 2001 de stabilire a unui program de acţiune comunitară pentru încurajarea cooperării între statele membre şi combaterea excluderii sociale, a Deciziei nr. 1145/2002/CE7 a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 iunie 2002 privind măsurile comunitare de stimulare în domeniul ocupării forţei de muncă, şi a Deciziei nr. 848/2004/CE8 a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie de stabilire a unui program de acţiune comunitară pentru promovarea organizaţiilor active la nivel european în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi, precum şi al activităţilor întreprinse la nivel comunitar referitoare la condiţiile de muncă.

(3) Consiliul European extraordinar privind ocuparea forţei de muncă de la Luxemburg din 20 şi 21 noiembrie 1997 a lansat strategia europeană de ocupare a forţei de muncă, pentru a coordona politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre, pe baza liniilor directoare şi a recomandărilor în materie de ocupare a forţei de muncă stabilite de comun acord. Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă este în prezent cel mai important instrument la nivel european pentru punerea în aplicare a obiectivelor strategiei de la Lisabona referitoare la ocuparea forţei de muncă şi la piaţa muncii.

(4) Consiliul European de la Lisabona a concluzionat că numărul persoanelor care trăiesc dincolo de limita sărăciei şi care sunt vizate de excluderea socială este inacceptabil şi, în consecinţă, a considerat că este necesar să ia măsuri pentru a realiza un progres decisiv în eradicarea sărăciei, prin stabilirea unor obiective corespunzătoare. Astfel de obiective au fost adoptate de Consiliul European de la Nisa din 7, 8 şi 9 decembrie 2000. S-a convenit, de asemenea, că politicile de combatere a excluderii sociale ar trebui să se bazeze pe metoda deschisă de coordonare, combinând planurile naţionale de acţiune cu o iniţiativă de cooperare a Comisiei.

(5) Evoluţia demografică reprezintă o provocare majoră pe termen lung pentru capacitatea sistemelor de protecţie socială de a asigura pensii corespunzătoare şi o protecţie a sănătăţii pe termen lung şi de calitate ridicată, care să fie accesibile tuturor şi finanţate pe termen lung. Este important să se promoveze politici care pot realiza atât protecţia socială corespunzătoare, cât şi durabilitatea sistemelor de protecţie socială. Consiliul European de la Lisabona a decis că la baza cooperării în acest domeniu ar trebui să se afle metoda deschisă de coordonare.

(6) Este necesar să se atragă atenţia asupra situaţiei specifice a migranţilor în acest context şi, de asemenea, asupra importanţei luării de măsuri în vederea transformării muncii nedeclarate în ocupare legală a forţei de muncă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...