Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 595/2006 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanţare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergenţă pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3475] Număr celex: 32006D0595

În vigoare de la 06.09.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 4 august 2006
de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanţare din
fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergenţă
pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3475]
(2006/595/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 5 alineatul (3) şi articolul 8 alineatul (4),

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că obiectivul de convergenţă urmăreşte accelerarea convergenţei statelor membre şi a regiunilor mai puţin dezvoltate.

(2) Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că regiunile eligibile pentru finanţarea din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergenţă sunt regiunile care corespund nivelului 2 din Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 2) în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului2, al căror produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor, măsurat în parităţi ale puterii de cumpărare şi calculat pe baza datelor comunitare pentru perioada 2000-2002, este mai mic de 75% din PIB mediu al UE-25 pentru aceeaşi perioadă de referinţă.

(3) Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că regiunile de nivel NUTS 2 care ar fi fost eligibile în temeiul obiectivului de convergenţă, în temeiul articolului 5 alineatul (1) din respectivul regulament, în cazul în care pragul de eligibilitate ar fi rămas la 75% din PIB mediu al UE-25, dar care îşi pierd eligibilitatea deoarece nivelul nominal de PIB pe cap de locuitor va depăşi 75% din PIB mediu al UE-25, măsurat şi calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), sunt, de asemenea, eligibile, pe o bază tranzitorie şi specifică, pentru o finanţare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergenţă.

(4) Prin urmare, trebuie stabilite listele de regiuni eligibile,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

2 JO L 154, 21.6.2003, p. 1.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...