Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 594/2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de convergenţă pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3474] Număr celex: 32006D0594

În vigoare de la 06.09.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 4 august 2006
de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a
creditelor de angajament în temeiul obiectivului de convergenţă
pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3474]
(2006/594/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 18 alineatul (2),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, obiectivul de convergenţă urmăreşte accelerarea convergenţei statelor membre şi a regiunilor mai puţin dezvoltate.

(2) În temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune (denumite în continuare "fonduri") contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din respectivul regulament.

(3) În temeiul articolului 18 alineatul (1) paragraful al treilea din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, repartizarea resurselor disponibile pentru angajamente din fonduri se efectuează astfel încât să se atingă o concentrare semnificativă asupra regiunilor aferente obiectivului de convergenţă.

(4) În temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, 81,54% din resursele disponibile pentru angajamentul din fonduri pentru perioada 2007-2013 trebuie să fie alocate obiectivului de convergenţă, din care 4,99% pentru sprijinul tranzitoriu şi specific prevăzut la articolul 8 alineatul (1), 23,22% pentru finanţarea prevăzută la articolul 5 alineatul (2) şi 1,29% pentru sprijinul tranzitoriu şi specific prevăzut la articolul 8 alineatul (3) din respectivul regulament.

(5) Este necesar să se realizeze o repartizare orientativă, pe stat membru, a resurselor care urmează să fie alocate în temeiul obiectivului de convergenţă. În temeiul articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, această repartizare trebuie realizată în conformitate cu criteriile şi metodologia prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(6) Alineatele (1) şi (2) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 definesc metoda de alocare a resurselor disponibile în favoarea regiunilor care pot beneficia de sprijin în temeiul obiectivului de convergenţă şi, respectiv, a statelor membre care pot beneficia de sprijin în temeiul Fondului de coeziune.

(7) Alineatul (6) litera (a) şi alineatul 6 litera (c) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 definesc metoda de calcul a sumelor alocate în temeiul ajutoarelor tranzitorii prevăzute la articolul 8 alineatele (1) şi, respectiv, (3) din respectivul regulament.

(8) Alineatul (7) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 stabileşte nivelul maxim al transferurilor provenind din fonduri către fiecare stat membru.

(9) Alineatele (12)-(31) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 fixează sumele corespunzătoare anumitor cazuri specifice pentru perioada 2007-2013.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...