Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 516/2006 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului privind protecţia solului, a Protocolului privind energia şi a Protocolului privind turismul la Convenţia Alpină Număr celex: 32006D0516

În vigoare de la 25.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 27 iunie 2006
privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului
privind protecţia solului, a Protocolului privind energia şi a
Protocolului privind turismul la Convenţia Alpină (2006/516/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1), articolul 300, alineatul (2), primul paragraf, prima teză şi articolul 300 alineatul (3), primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Prin Decizia 96/191/CE2, Consiliul a încheiat, în numele Comunităţii Europene, Convenţia privind protecţia Alpilor (denumită în continuare "Convenţia Alpină").

(2) Prin Decizia 2005/923/CE3, Consiliul a aprobat semnarea, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului privind protecţia solului, a Protocolului privind energia şi a Protocolului privind turismul (denumite în continuare "protocoalele") la Convenţia Alpină.

(3) Protocoalele constituie o etapă importantă a punerii în aplicare a Convenţiei Alpine, iar Comunitatea Europeană s-a angajat să respecte obiectivele respectivei convenţii.

(4) Problemele economice, sociale şi ecologice transfrontaliere cu care se confruntă Alpii rămân o provocare importantă care trebuie abordată în acest spaţiu foarte sensibil.

(5) Este necesar ca în regiunea alpină să se promoveze şi să se consolideze politicile comunitare, în special domeniile prioritare definite în Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu4.

(6) Unul din obiectivele principale ale Protocolului privind protecţia solului este de a proteja rolul multifuncţional al solului pe baza conceptului de dezvoltare durabilă. Trebuie să se asigure o productivitate durabilă a solului în funcţiile sale naturale, în funcţiile sale de arhivă a istoriei naturale şi culturale şi în vederea protejării utilizării sale ca amplasament pentru agricultură şi economie forestieră, ca suprafaţă pentru urbanizare şi activităţi turistice, ca amplasament pentru alte utilizări economice, transporturi şi infrastructuri şi ca zăcământ de resurse naturale.

(7) Orice abordare a protecţiei solului ar trebui să ia în considerare diversitatea considerabilă a condiţiilor regionale şi locale din regiunea Alpilor. Protocolul privind protecţia solului ar putea contribui la punerea în aplicare a unor măsuri adecvate la nivel naţional şi regional.

(8) Cerinţele din protocol, cum ar fi monitorizarea solului, identificarea zonelor ameninţate de eroziune, inundaţii şi alunecări de teren, un inventar al siturilor contaminate şi crearea bazelor de date armonizate, ar putea constitui elemente importante pentru o politică comunitară a protecţiei solului, astfel cum este subliniată, printre altele, de Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului5, de Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură6, de Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică7, de Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri8, de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA)9 şi de Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de acţiune în domeniul apelor10.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...