Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 702/2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune Număr celex: 32006D0702

În vigoare de la 21.10.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 6 octombrie 2006
privind orientările strategice comunitare în materie
de coeziune (2006/702/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 25 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) Articolul 158 din tratat prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice şi sociale, Comunitatea urmăreşte să reducă discrepanţele dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni şi rămânerea în urmă a celor mai defavorizate regiuni sau insule, inclusiv a zonelor rurale.

(2) În temeiul articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, este necesară stabilirea orientărilor strategice pentru coeziunea economică, socială şi teritorială, în vederea definirii unui cadru indicativ pentru intervenţia Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de coeziune (denumite în continuare "Fonduri"), ţinând seama de celelalte politici comunitare relevante, pentru a se favoriza dezvoltarea armonioasă, echilibrată şi durabilă a Comunităţii.

(3) Cu toate că unele dintre părţile cele mai sărace din noile state membre prezintă rate de creştere economică dintre cele mai ridicate, extinderea conduce la o accentuare marcantă a disparităţilor regionale în Comunitate. Prin urmare, extinderea oferă o ocazie fără precedent de ameliorare a creşterii şi a competitivităţii Comunităţii în ansamblu, care ar trebui să se reflecte în prezentele orientări strategice.

(4) În primăvara anului 2005, Consiliul European a confirmat necesitatea mobilizării de către Comunitate a tuturor mijloacelor naţionale şi comunitare adecvate - inclusiv politica de coeziune - în vederea atingerii obiectivelor Agendei Lisabona reînnoite, care constă în linii directoare integrate, inclusiv orientările generale ale politicii economice şi liniile directoare privind ocuparea forţei de muncă adoptate de către Consiliu.

(5) În vederea atingerii obiectivelor stabilite prin Tratat, în special promovarea unei convergenţe economice reale, acţiunile susţinute cu ajutorul mijloacelor limitate de care dispune politica de coeziune ar trebui să se concentreze pe promovarea creşterii durabile, a competitivităţii şi a ocupării forţei de muncă, ţinând seama de Agenda Lisabona reînnoită.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...