Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 597/2006 de stabilire a listei de regiuni eligibile pentru o finanţare din fondurile structurale, pe o bază tranzitorie şi specifică, în temeiul obiectivului "competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă" pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3480] Număr celex: 32006D0597

În vigoare de la 06.09.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 4 august 2006
de stabilire a listei de regiuni eligibile pentru o finanţare din
fondurile structurale, pe o bază tranzitorie şi specifică, în
temeiul obiectivului "competitivitate regională şi ocuparea forţei
de muncă" pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3480]
(2006/597/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 8 alineatul (4),

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului stabileşte că obiectivul "competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă" urmăreşte consolidarea competitivităţii şi atractivităţii regiunilor.

(2) Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că regiunile de nivel NUTS 2 încadrate în totalitate, în 2006, la obiectivul nr. 1 în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispoziţiilor generale referitoare la Fondurile structurale2, al căror PIB nominal pe cap de locuitor, măsurat şi calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, va depăşi 75% din PIB-ul mediu al UE-15, sunt eligibile, pe o bază tranzitorie şi specifică, pentru o finanţare din fondurile structurale în temeiul obiectivului "competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă".

(3) Articolul 8 alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că Cipru beneficiază, de asemenea, în perioada 2007-2013, de finanţarea tranzitorie aplicabilă regiunilor prevăzute la primul paragraf al aceluiaşi articol.

(4) În consecinţă, este necesar să se stabilească listele regiunilor eligibile,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

2 JO L 161, 26.6.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 (JO L 223, 15.8.2006, p. 1).

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...