Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 596/2006 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanţare din Fondul de coeziune pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3479] Număr celex: 32006D0596

În vigoare de la 06.09.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 4 august 2006
de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanţare din
Fondul de coeziune pentru perioada 2007-2013
[notificată cu numărul C(2006) 3479]
(2006/596/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 5 alineatul (3) şi articolul 8 alineatul (4),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a unui Fond de coeziune, Fondul de coeziune contribuie la consolidarea coeziunii economice şi sociale a Comunităţii, în scopul promovării unei dezvoltări durabile.

(2) Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că statele membre eligibile pentru o finanţare din Fondul de coeziune sunt cele al căror venit intern brut (VIB), măsurat în parităţi ale puterii de cumpărare şi calculat pe baza datelor comunitare pentru perioada 2001-2003, este mai mic de 90% din VIB mediu al UE-25.

(3) Articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că statele membre eligibile pentru o finanţare din Fondul de coeziune în 2006 şi care ar fi fost în continuare eligibile în cazul în care pragul de eligibilitate ar fi rămas la 90% din VIB mediu al UE-15, dar care nu mai sunt eligibile deoarece nivelul nominal al VIB pe cap de locuitor depăşeşte 90% din VIB mediu al UE-25, măsurat şi calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din regulamentul menţionat, sunt, de asemenea, eligibile, pe o bază tranzitorie şi specifică, pentru o finanţare din Fondul de coeziune.

(4) Prin urmare, trebuie stabilite listele de state membre eligibile,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

Articolul 1

Statele membre eligibile pentru o finanţare din Fondul de coeziune la 1 ianuarie 2007 sunt cele prevăzute la anexa I.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...