Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005R2073

În vigoare de la 22.12.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 2073/2005 AL COMISIEI
din 15 noiembrie 2005
privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare1, în special articolul 4 alineatul (4) şi articolul 12,

întrucât:

(1) Un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii publice este unul dintre obiectivele fundamentale ale legislaţiei în domeniul alimentar, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul alimentelor, de înfiinţare a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei alimentelor2. Riscurile microbiologice legate de produsele alimentare reprezintă o sursă majoră a bolilor provocate de produse alimentare la om.

(2) Produsele alimentare nu trebuie să conţină microorganisme sau toxine sau metaboliţi ale acestora în cantităţi care prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea umană.

(3) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 stabileşte cerinţe generale privind siguranţa alimentară, conform căruia nici un produs alimentar nu trebuie introdus pe piaţă în cazul în care este periculos. Comercianţii din sectorul alimentar au obligaţia să retragă de pe piaţă produsele alimentare periculoase. Pentru a contribui la protecţia sănătăţii publice şi pentru a preveni interpretările diferite, se impune stabilirea unor criterii de siguranţă armonizate privind caracterul acceptabil al produselor alimentare, în special în ceea ce priveşte prezenţa anumitor microorganisme patogene.

(4) Criteriile microbiologice oferă, de asemenea, o orientare privind caracterul acceptabil al produselor alimentare şi al proceselor de fabricaţie, manipulare şi distribuţie a acestora. Utilizarea criteriilor microbiologice ar trebui să facă parte integrantă din punerea în aplicare a procedurilor bazate pe principiile HACCP şi a altor măsuri de control al igienei.

(5) Siguranţa produselor alimentare este asigurată în principal printr-o abordare preventivă, cum ar fi punerea în aplicare a unei bune practici de igienă şi aplicarea procedurilor bazate pe principiile de analiză a riscurilor şi puncte de control decisiv (HACCP). Criteriile microbiologice pot fi utilizate pentru validarea şi verificarea procedurilor HACCP şi a altor măsuri de control al igienei. În consecinţă, se impune stabilirea unor criterii microbiologice care definesc caracterul acceptabil al proceselor, precum şi a unor criterii de siguranţă microbiologică a produselor alimentare care să stabilească o limită peste care un produs alimentar trebuie considerat ca fiind contaminat în mod inacceptabil cu microorganismele pentru care se stabilesc respectivele criterii.

(6) În conformitate cu articolul 4 al Regulamentului (CE) nr. 852/2004, comercianţii din sectorul alimentar trebuie să respecte criteriile microbiologice. Acest lucru ar trebui să includă testarea valorilor stabilite pentru respectivele criterii prin prelevarea de probe, efectuarea de analize şi aplicarea de acţiuni corective, în conformitate cu legislaţia în domeniul alimentar şi cu instrucţiunile date de autorităţile competente. În consecinţă, trebuie prevăzute măsuri de aplicare privind metodele analitice inclusiv, după caz, incertitudinea măsurătorii, planul de prelevare a probelor, limitele microbiologice, numărul de unităţi analitice care trebuie să respecte aceste limite. În afară de aceasta, trebuie prevăzute măsuri de aplicare privind produsele alimentare cărora li se aplică criteriul, punctele lanţului alimentar cărora li se aplică criteriul, precum şi acţiunile care trebuie întreprinse în cazul nerespectării criteriului. Măsurile pe care trebuie întreprinse de către comercianţii din sectorul alimentar pentru a asigura respectarea criteriilor care definesc caracterul acceptabil al unui proces pot include, printre altele, controlul materiilor prime, igiena, temperatura şi durata de conservare a produsului.

(7) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor3 prevede ca statele membre să se asigure de efectuarea cu regularitate a controalelor oficiale, în funcţie de riscuri şi cu o frecvenţă adecvată. Aceste controale ar trebui să se desfăşoare în etapele adecvate ale producţiei, prelucrării şi distribuţiei produselor alimentare, pentru a se asigura că toţi comercianţii din sectorul alimentar respectă criteriile prevăzute de prezentul regulament.

(8) Comunicarea Comisiei cu privire la strategia comunitară de stabilire a criteriilor microbiologice pentru produsele alimentare4 descrie strategia de stabilire şi revizuire a criteriilor în legislaţia comunitară, precum şi principiile de dezvoltare şi aplicare a criteriilor. Această strategie trebuie aplicată atunci când se stabilesc criteriile microbiologice.

(9) Comitetul ştiinţific pentru măsuri veterinare legate de sănătatea publică (CSMVSP) a emis la 23 septembrie 1999 un aviz privind evaluarea criteriilor microbiologice pentru produsele alimentare de origine animală destinate consumului uman. Comitetul a subliniat importanţa bazării criteriilor microbiologice pe evaluarea formală a riscului şi pe principii recunoscute la nivel internaţional. În aviz se recomandă ca criteriile microbiologice să fie pertinente şi eficiente în raport cu protecţia sănătăţii consumatorilor. În aşteptarea evaluărilor formale ale riscului, CSMVSP a propus anumite criterii revizuite ca măsuri provizorii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...