Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1889/2005 privind controalele numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate Număr celex: 32005R1889

În vigoare de la 25.11.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1889/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 26 octombrie 2005
privind controalele numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 95 şi 135,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura menţionată la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Una dintre misiunile Comunităţii este de a promova dezvoltarea armonioasă, echilibrată şi durabilă a activităţilor economice în întreaga Comunitate prin crearea unei pieţe comune şi a unei uniuni economice şi monetare. În acest scop, piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne în care este asigurată libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi a capitalurilor.

(2) Introducerea veniturilor din activităţi ilegale în sistemul financiar şi investirea acestora după spălarea banilor dăunează dezvoltării economice sănătoase şi durabile. În consecinţă, Directiva 91/308/CEE a Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor3 a instituit un mecanism comunitar de prevenire a spălării banilor prin monitorizarea tranzacţiilor efectuate prin instituţii de credit şi financiare, precum şi anumite tipuri de profesii. Având în vedere riscul ca aplicarea acestui mecanism să ducă la o creştere a mişcărilor de numerar în scopuri ilicite, Directiva 91/308/CEE ar trebui completată cu un sistem de control al numerarului care intră şi iese din Comunitate.

(3) În prezent, astfel de sisteme de control sunt aplicate numai de câteva state membre, în temeiul legislaţiilor naţionale. Diferenţele între legislaţii dăunează bunei funcţionări a pieţei interne. În consecinţă, elementele de bază ar trebui armonizate la nivel comunitar pentru a se asigura un nivel echivalent de control al mişcărilor de numerar care traversează frontierele Comunităţii. O astfel de armonizare nu ar trebui, cu toate acestea, să afecteze posibilitatea statelor membre de a aplica, în conformitate cu dispoziţiile actuale ale tratatului, controale naţionale privind mişcările de numerar din cadrul Comunităţii.

(4) Ar trebui, de asemenea, luate în considerare activităţile complementare desfăşurate în alte foruri internaţionale, în special cele ale Grupului Internaţional de Acţiune Financiară privind Spălarea Banilor (FATF), care a fost instituit de către reuniunea la nivel înalt G7 de la Paris în 1989. Recomandarea specială IX din 22 octombrie 2004 a FATF face apel la guverne să ia măsuri de detectare a mişcărilor fizice de numerar, inclusiv un sistem de declarare şi alte obligaţii de comunicare.

(5) În consecinţă, numerarul transportat de o persoană fizică ce intră sau iese din Comunitate ar trebui să fie supus principiului declarării obligatorii. Acest principiu ar permite autorităţilor vamale să colecteze informaţii cu privire la astfel de mişcări de numerar şi, acolo unde este cazul, să transmită aceste informaţii altor autorităţi. Autorităţile vamale sunt prezente la frontierele Comunităţii, acolo unde controalele sunt cele mai eficace, iar unele dintre acestea au acumulat deja experienţă practică în materie. Ar trebui să se recurgă la Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol4. Această asistenţă reciprocă ar trebui să asigure atât aplicarea corectă a controlului în materie de numerar, cât şi transmiterea informaţiilor care ar putea contribui la atingerea obiectivelor Directivei 91/308/CEE.

(6) Având în vedere scopul său de prevenire şi caracterul său de descurajare, obligaţia de declarare ar trebui să fie îndeplinită la intrarea sau ieşirea din Comunitate. Cu toate acestea, pentru ca acţiunea autorităţilor să se concentreze asupra mişcărilor semnificative de numerar, numai mişcările de cel puţin 10 000 EUR ar trebui să fie supuse unei astfel de obligaţii. De asemenea, ar trebui să se precizeze că obligaţia de declarare se aplică persoanelor fizice care transportă numerar, indiferent dacă acea persoană este proprietara numerarului sau nu.

(7) Ar trebui să se recurgă la un standard comun pentru informaţiile care urmează a fi furnizate. Acesta va permite autorităţilor competente să facă schimb de informaţii mai simplu

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...