Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 36/2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă Număr celex: 32007L0036

În vigoare de la 14.07.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2007/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 11 iulie 2007
privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul
societăţilor comerciale cotate la bursă

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 44 şi 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) În comunicarea sa către Consiliu şi Parlamentul European din 21 mai 2003, intitulată "Modernizarea dreptului societăţilor comerciale şi consolidarea guvernării corporative în Uniunea Europeană - Un plan pentru a avansa", Comisia a arătat că ar trebui luate noi iniţiative adaptate în vederea consolidării drepturilor acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă şi că problemele legate de votul transfrontalier ar trebui soluţionate urgent.

(2) În rezoluţia sa din 21 aprilie 2004(3), Parlamentul European şi-a exprimat sprijinul pentru intenţia Comisiei de a consolida drepturile acţionarilor, în special prin lărgirea cadrului legal în ceea ce priveşte transparenţa, dreptul de vot prin reprezentare, posibilitatea de a participa la adunările generale prin mijloace electronice şi garantarea posibilităţii de a exercita drepturile transfrontaliere de vot.

(3) Titularii de acţiuni cu drept de vot ar trebui să-şi poată exercita drepturile, având în vedere faptul că acestea sunt cuprinse în preţul care trebuie plătit la achiziţionarea acţiunilor. În plus, controlul efectiv exercitat de către acţionari este o cerinţă prealabilă pentru buna guvernare corporativă şi, prin urmare, ar trebui facilitat şi încurajat. Este deci necesar să se adopte în acest scop măsuri de apropiere a legislaţiilor statelor membre. Obstacolele care împiedică acţionarii să voteze, cum ar fi condiţionarea exercitării dreptului de vot de blocarea acţiunilor pe o anumită perioadă de timp înainte de adunarea generală, ar trebui îndepărtate. Cu toate acestea, prezenta directivă nu aduce atingere legislaţiei comunitare existente privind titlurile emise de organismele de plasament colectiv sau părţile achiziţionate sau cedate în cadrul acestor organisme.

(4) Legislaţia comunitară în vigoare nu este suficientă pentru realizarea acestui obiectiv. Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 mai 2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori şi informaţiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare(4) vizează îndeosebi informaţiile pe care emitenţii trebuie să le divulge pieţei şi deci nu se referă la aspecte privitoare la procedura de vot aplicabilă acţionarilor. În plus, Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată(5) impune emitenţilor o obligaţie de a pune la dispoziţie anumite informaţii şi documente relevante pentru adunările generale, dar astfel de informaţii şi documente sunt puse la dispoziţie doar în statul membru de origine al emitentului. Prin urmare, ar trebui să fie introduse anumite norme minime pentru protecţia investitorilor şi promovarea exercitării facile şi eficiente a drepturilor acţionarilor aferente acţiunilor cu drept de vot. În ceea ce priveşte celelalte drepturi, altele decât dreptul de vot, statele membre sunt libere să extindă aplicarea acestor norme minime la acţiunile fără drept de vot, în măsura în care acestea din urmă nu sunt deja reglementate de astfel de norme.

(5) O proporţie importantă a acţiunilor societăţilor comerciale cotate la bursă este deţinută de acţionari care nu au reşedinţa în statul membru în care societatea comercială îşi are sediul social. Acţionarii nerezidenţiar trebui să-şi poată exercita drepturile în raport cu adunarea generală la fel de uşor ca şi acţionarii care îşi au reşedinţa în statul membru în care societatea comercială îşi are sediul social. Aceasta presupune eliminarea obstacolelor care împiedică accesul acţionarilor nerezidenţi la informaţiile care prezintă relevanţă pentru adunarea generală şi exercitarea dreptului de vot fără participare fizică la adunarea generală. De eliminarea acestor obstacole ar trebui să beneficieze şi acţionarii rezidenţi care nu participă sau nu pot participa la adunarea generală.

(6) Acţionarii ar trebui să-şi poată exprima voturile în cunoştinţă de cauză, în cadrul adunării generale sau înainte de aceasta, indiferent de locul lor de reşedinţă. Toţi acţionarii ar trebui să dispună de timp suficient pentru a analiza documentele care urmează să fie prezentate în cadrul adunării generale şi pentru a decide asupra votului pe care-l vor exprima pentru acţiunile pe care le deţin. În acest scop, ar trebui ca adunarea generală să fie convocată în timp util, iar acţionarilor ar trebui să li se furnizeze informaţii complete asupra punctelor care urmează să fie prezentate adunării generale. Ar trebui exploatate posibilităţile oferite de tehnologiile moderne pentru a oferi acces imediat la informaţii. Prezenta directivă porneşte de la prezumţia că toate societăţile comerciale cotate la bursă au deja o pagină de internet.

(7) În principiu, acţionarii ar trebui să aibă posibilitatea de a include puncte pe ordinea de zi a adunării generale şi să facă propuneri de hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi. Fără a aduce atingere diverselor termene şi modalităţi folosite actual în întreaga Comunitate, exercitarea acestor drepturi ar trebui să fie condiţionată de două reguli de bază şi anume că eventualele praguri stabilite în vederea exercitării drepturilor respective nu ar trebui să depăşească 5% din capitalul social al societăţii comerciale, iar toţi acţionarii ar trebui să obţină, în orice caz, versiunea finală a ordinei de zi cu suficient timp înainte pentru a se putea pregăti pentru discuţii şi pentru votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...